Особливості вживання антропонімів у художній прозі нової української літератури: досвід дослідження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено антропоніми у художній прозі нової української літератури. Власні імена – невід’ємна частина лексики. Це одиниці, що утворюються за певними законами окремої мови та вживаються за певними традиціями. Зазначено, що антропоніми в художній прозі нової української літератури функційно пов’язані із сюжетом і композицією твору, авторським задумом, часопросторовою організацією і жанровою специфікою твору. Вони виконують образну, символічну, інтертекстуальну, алюзійну, локалізаційну, соціологічну, культурологічну, стилістичну, характеристичну функції. Структура й склад онімного простору становлять одну з ознак ідіостилю письменника. The publication examines anthroponyms in the fiction of contemporary Ukrainian literature. Proper names are an integral part of the lexicon. These are units formed according to certain laws of a particular language and used according to certain traditions. It is noted that anthroponyms in the fiction of the new Ukrainian literature are functionally related to the plot and composition of the work, the author's intention, time-space organisation and genre specificity of the work. They perform figurative, symbolic, intertextual, allusive, localisation, sociological, cultural, stylistic, and characteristic functions. The structure and composition of the onomatopoeic space is one of the features of the writer's idiom.
Опис
Ключові слова
антропоніми, власні імена, лексика, українська мова, українська література, ідіостиль письменника, anthroponyms, proper names, vocabulary, Ukrainian language, Ukrainian literature, writer's idiom
Цитування
Состіна О. Особливості вживання антропонімів у художній прозі нової української літератури: досвід дослідження / О. Состіна // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 84–92.