Соціальна робота з профорієнтації учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що основними завданнями профорієнтації є: виховання в молоді спрямованості на самопізнання та виявлення власної активності як основи професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами професій. Соціальна робота з профорієнтації відіграє важливу роль у створенні сприятливих умов для підвищення рівня усвідомленості абітурієнтами вибору майбутнього професійного шляху. В статье раскрыто, что основными задачами профориентации является: воспитание у молодежи направленности на самопознание и выявление собственной активности как основы профессионального самоопределения; формирование умения сопоставлять свои способности с требованиями профессий. Социальная работа по профориентации играет важную роль в создании благоприятных условий для повышения уровня осознанности абитуриентами выбора будущего профессионального пути. The article reveals that the main tasks of career guidance are: educating young people in the focus on self-knowledge and identifying their own activity as a basis for professional self-determination; formation of the ability to compare their abilities with the requirements of the professions. Social work on career guidance plays an important role in creating favorable conditions for raising the level of awareness of entrants in choosing a future career path.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, професійна орієнтація молоді, вибір професії, студентські роботи, социальная работа, профессиональная ориентация молодежи, выбор профессии, студенческие работы, social work, professional orientation of youth, choice of profession, student work
Цитування
Гончарова А. Соціальна робота з профорієнтації учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти / А. Гончарова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 38–39.