Квантитативні характеристики порядку слів у сучасній українській розмовній мові (на матеріалі односкладних дієслівних речень)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета статті – установити поширеність порядку слів різних типів у  сучасній українській розмовній мові. Джерела дослідження – тексти п’єс сучасних українських авторів і тексти приватного листування. Отримані дані свідчать про те, що загалом переважають односкладні речення й приєднувальні конструкції зі структурою Р та РО. Усі синтаксичні одиниці поділено на дві групи залежно від засобу вираження в них головного члена. Виявлено, що  кількісну перевагу мають речення й  приєднувальні конструкції, головний член яких виражений дієвідмінюваним або безособовим дієсловом. Особливу увагу зосереджено на змінах порядку слів залежно від жанрових різновидів розмовного стилю. З’ясовано, що в текстах різних жанрів трапляється різний порядок слів. Цель статьи – установить распространенность порядка слов разных типов в современной украинской разговорной речи. Источники исследования – тексты пьес современных украинских авторов и тексты частной переписки. Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом преобладают односложные предложения и присоединительные конструкции со структурой Р и РО. Все синтаксические единицы разделены на две группы в зависимости от способа выражения в них главного члена. Выявлено, что численное превосходство имеют предложения и присоединительные конструкции, главный член которых выражен безличным глаголом. Особое внимание сосредоточено на изменениях порядка слов в зависимости от жанровых разнообразий разговорного стиля. Установлено, что в текстах разных жанров встречается разный порядок слов. The article investigates the frequency of different types of word order in modern Ukrainian colloquial language. The topicality of the research is connected with the absence of investigations of word order in different registers of Ukrainian in modern linguistics. The aim of the article is to find out the occurrence of different types of word order in modern Ukrainian colloquial language. To reach this aim the following objectives have been set: to give the statistics of the occurrence of different word order in single-constituent verbal clauses, to analyse the changes of word order depending on the genre of the colloquial language. The sources of the research are texts of plays written by modern Ukrainian authors and texts of private letters. With the help of the method of total sampling 1172 single-constituent syntactical units and 140 conjunctive constructions have been excerpted. The descriptive method has made it possible to systematize the syntactical units, to classify them according to the way their nucleus is expressed, to find out the peculiarities of word order depending on the genre of the colloquial language. With the help of the quantitative method it has been established that the single-constituent clauses and conjunctive constructions which correspond to the structure P (29,5 %; 16,4 %) and РО (17,3 %; 15,7 %) are on the whole the most common. The investigation has proved that the single-constituent clauses and conjunctive constructions the nucleus of which is expressed by means of finite forms of the verb are predominant (78,2 %; 67,1 %). Among them the word order P (33%; 19,1 %), PO (17,3 %; 13,8 %) is the most common. The syntactical units with the nucleus expressed by non-finite verb forms are not frequent. It has been found out that various types of word order occur in texts of different genres. In order to make the results of the investigation more illustrative we have organised them into six tables. Taking into account the absence of works devoted to the above-mentioned problem, the future prospect of our investigation is to find out the frequency of word order in other registers of modern Ukrainian.
Опис
Ключові слова
розмовний стиль, порядок слів, односкладні дієслівні речення, парцеляти, приєднувальні конструкці, разговорный стиль, порядок слов, односложные глагольные предложения, парцеляты, присоединительные конструкции, colloquial language, word order, single-constituent verbal clauses, parcels, conjunctive constructions
Цитування
Шухова О. О. Квантитативні характеристики порядку слів у сучасній українській розмовній мові (на матеріалі односкладних дієслівних речень) / О. О.  Шухова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: А. В. Лепетюха (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – Вип. 52. – С. 115–123.