STEM-ПРОЄКТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorКотлярова, К. О.
dc.date.accessioned2024-02-11T10:17:54Z
dc.date.available2024-02-11T10:17:54Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМагістерське дослідження присвячено вивченню проблеми формування «гнучких» навичок (soft skills) учнів початкової школи за допомогою організації та проведення STEM-проєктів. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі роботи визначено сутність поняття «soft skills» («гнучкі» навички), проаналізовано теоретичні основи формування soft skills та розкрито особливості їх формування в учнів початкових класів. Більшість науковців визначають soft skills як комплекс особистісних умінь, які дозволяють учню легко та швидко адаптуватися в суспільстві, досягти успіху, самоствердитися. До «гнучких» навичок відносимо комунікативні, творчі, організаційні, управлінські навички, а також навички саморегулції. Базою для нашого дослідження стала класифікація гнучких навичок, що отримала назву модель 4К: комунікативні навички, навички критичного мислення, креативні навички, навички колаборації (співпраці). Також у першому розділі магістрського дослідження на основі аналізу науково-методичної літератури розглянуто сутність понять «технологія проєктного навчання», «STEMпроєкт» та виявлені особливості використання STEM-проєктів як засобу формування soft skills молодших школярів. У другому розділі дослідження представлена експериментальна робота з виявлення ефективності застосування STEM-проєктів як засобу формування soft skills молодших школярів: проведена первинна діагностика стану сформованості soft skills учнів початкових класів; реалізована низка мініSTEM-проєктів, проаналізовано результати експериментального дослідження. Аналіз отриманих результатів засвідчив позитивну динаміку у зміні рівня сформованості soft skills школярів і дозволила стверджувати, що STEM-проєкти мають великий потенціал для розвитку «гнучких» навичок учнів. The master's research is devoted to the study of the problem of the formation of "flexible" skills (soft skills) of elementary school students with the help of organization and implementation of STEM projects. Graduation thesis consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of used sources. In the first section of the work, the essence of the concept of "soft skills" ("flexible" skills) is defined, the theoretical foundations of the formation of soft skills are analyzed, and the peculiarities of their formation in elementary school students are revealed. Most scientists define soft skills as a set of personal skills that allow a student to easily and quickly adapt to society, achieve success, and assert themselves. "Flexible" skills include communicative, creative, organizational, managerial skills, as well as self-regulation skills. The basis for our research was the classification of flexible skills, called the 4K-model: communication skills, critical thinking skills, creative skills, collaboration skills. Also, in the first chapter of the master's research, based on the analysis of scientific and methodological literature, the essence of the concepts "technology of project learning", "STEM project" and the peculiarities of using STEM projects as a means of forming soft skills of younger schoolchildren were examined. The second section of the study presents experimental work on the identification of the effectiveness of the use of STEM projects as a means of forming soft skills of junior high school students: an initial diagnosis of the state of soft skills formation of elementary school students was carried out; a number of mini-STEM projects have been implemented. the results of the experimental study were analyzed. The analysis of the obtained results confirmed the positive dynamics in the change in the level of formation of soft skills of schoolchildren and allowed us to state that STEM projects have a great potential for the development of "flexible" skills of students.
dc.identifier.citationКотлярова К. О. STEM-проєкти як засіб формування soft skills в учнів початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / К. О. Котлярова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 97 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13892
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectгнучкі навички
dc.subjectкомунікативні навички
dc.subjectнавички критичного мислення
dc.subjectкреативні навички
dc.subjectнавички колаборації
dc.subjectSTEM-проєкти
dc.subjectучні початкових класів
dc.subjectflexible skills
dc.subjectcommunication skills
dc.subjectcritical thinking skills
dc.subjectcreative skills
dc.subjectcollaboration skills
dc.subjectSTEM projects
dc.subjectprimary school students
dc.titleSTEM-ПРОЄКТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
dc.title.alternativeSTEM PROJECTS AS A MEANS OF DEVELOPING SOFT SKILLS IN OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
dc.typeOther
Файли
Колекції