УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»
Анотація
Доцільність розв’язання проблеми управління розвитком корпоративної культури персоналу організації обумовлена необхідністю розв’язання суперечностей між наявним рівнем управління розвитком корпоративної культури персоналу й необхідним задля розвитку організації, підвищення ефективності її діяльності; між необхідністю розвитку корпоративної культури персоналу й відсутністю чітких критеріїв якості управління цим процесом. Доведено, що саме культура виступає критерієм якості діяльності організації та її успішності на ринку товарів і послуг. Відтак удосконалення управління її розвитком сприятиме зростанню іміджу організації загалом та її членів зокрема, закріпленню організаційних норм і правил поведінки. Уточнено суть корпоративної культури персоналу як сукупності певних компонентів, від якої залежить ефективність діяльності та сформований імідж конкретної організації, а саме: цінності та цілі організації, норми та правила поведінки, етикет, звичаї та ритуали, культура взаємодії, комунікації, інноваційна політика та соціальна відповідальність організації. Доведено, що виважена побудова системи інтерактивних форм і методів управління розвитком корпоративної культури персоналу забезпечить якісне підвищення рівня управління організацією, згуртує колектив працівників, що сприятиме зростанню ефективності виробничої діяльності. Установлено вплив корпоративної культури на внутрішньокорпоративні процеси – спілкування, ухвалення рішення, кар’єру, соціалізацію, виробничий процес. Окреслено методи управлінської діяльності з розвитку корпоративної культури персоналу організації, як-то: організаційно-нормативні, економічні, соціально-психологічні, методи розвитку творчості й методи самоменеджменту. Визначено критерії оцінювання якості управління розвитком корпоративної культури персоналу: нормативний, операційний, психологічний, результативний. Розроблено кваліметричну модель оцінки управлінської діяльності, яка складається із зазначених критеріїв і системи відповідних їм показників. Застосування цієї моделі забезпечить вимірювання кількісних і якісних результатів управлінської діяльності з розвитку корпоративної культури персоналу, надасть можливість окреслити сильні та слабкі місця, резерви й можливості задля її вдосконалення та підвищення якості засобами цільового проєкту (програми/моделі). Relevance of solving the problem of management of corporate culture development of personnel of the organisation is conditioned by the necessity of settling contradictions between the current level of management of corporate culture development of personnel and the one necessary for development of the organisation, for increasing efficiency of its activity; between the necessity of development of corporate culture of personnel and the absence of clear quality criteria of this process management. It is proved that culture is a quality criterion of the organisation's activities and its success on the market of goods and services. Consequently, improving the management of its development will improve the image of the organisation as a whole and of its members in particular, and will reinforce the organisational standards and rules of behaviour. The essence of personnel corporate culture is defined as a set of certain components: values and goals of the organisation, standards and rules of behaviour, etiquette, customs and traditions, culture of interaction, communication, innovation policy and social responsibility of the organisation. The combination of these components determines an organisation's performance and reputation. It is proved that a well thought out system of interactive forms and methods of management of corporate culture development of personnel will provide a qualitative improvement of the level of organization management and unite the collective of employees promoting the growth of production activity efficiency. The influence of corporate culture on internal corporate processes – communication, decision-making, careers, socialisation and the production process – is determined. Methods of managerial activity on development of corporate culture of personnel of the organisation are outlined, they include: organisational and regulatory methods, economic methods, social and psychological methods, methods of development of creativity and methods of self-management. The following criteria for assessing the quality of corporate culture development management are defined: regulatory, operational, psychological, and productive. A qualimetric model of managerial activity assessment, consisting of the above criteria and the system of indicators corresponding to them, is developed. Application of this model will ensure measurement of quantitative and qualitative results of managerial activities on development of corporate personnel culture, will identify strengths and weaknesses, reserves and opportunities for its improvement and quality enhancement by means of a targeted project (programme/model).
Опис
Ключові слова
корпоративна культура, персонал, розвиток, методи, організація, управління, кваліметрична модель, corporate culture, personnel, development, methods, organization, management, qualitative model
Цитування
Гречаник О. Є. Управління розвитком корпоративної культури персоналу організації / О. Є. Гречаник, Л. Д. Зеленська // Наукові перспективи. – 2023. – Вип. № 1 (31). – С. 272–297.