ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР ЦИКЛУ РОМАНІВ С. КОЛЛІНЗ «ГОЛОДНІ ІГРИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даній магістерській роботі проведено комплексний аналіз сутності та становлення ономастики як окремої наукової галузі, опрацьовано питання історії вивчення роману С. Коллінз «Голодні ігри», виявлено основні проблеми утворення онімів у художньому тексті. У практичній частині даної кваліфікаційної роботи проаналізовано питання лінгвостилістичної специфіки ономастичних одиниць роману С. Коллінз «Голодні ігри» й зроблено висновки щодо функціонування і ролі поетонімів в формуванні авторської концепції художнього твору, що досліджується». В методичній главі розроблено план-конспект уроку зарубіжної літератури, який присвячено проблемам засвоєння специфіки пласних назв у художньому тексті. In this master's project, there has been made an attempt to conduct a comprehensive analysis of the essence and formation of onomastics as a separate branch of linguistics, the issues of S. Collins's novel "The Hunger Games" study were analysed, the main problems of the formation of proper names in the literary text are revealed. The practical part of this qualification paper is devoted to the analysis of the issues of linguistic and stylistic specificity of poetonims of the novel "The Hunger Games" by S. Collins and the conclusions about their functioning and role in the formation of the author's concept of the literary work. The last chapter contains a plan of the world literature lesson which is devoted to the strategies of mastering the specifics of proper names in a literary text.
Опис
Ключові слова
власні назви, Коллінз С., ономастичний простір, художній текст, специфіка роману, ідіостиль, hunger games, playbacks, onomastic space, artistic text, specificity of the novel, genre originality
Цитування
Татарiнова М. В. Ономастичний простір циклу романів С. Коллінз «Голодні ігри» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / М. В. Татарінова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 52 с.
Колекції