Інклюзивне навчання у системі освіти України: теорія і практика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
Обґрунтовано думку про те, що найбільшою перешкодою на шляху до реалізації інклюзивної освіти є неготовність педагогів до роботи у нових умовах. Вирішення проблеми вбачаємо у запровадженні принципово нових підходів до підготовки майбутніх фахівців та перепідготовки працюючих педагогів. А саме: в оновленні змісту навчальних дисциплін педагогічних вузів; упровадженні у навчальний план підготовки педагогів окремих тренінгів з метою формування психологічної готовності до роботи в інклюзивному середовищі; використанні традиційних та нетрадиційних технологій при підготовці майбутніх фахівців до роботи з дітьми з особливими потребами. Обосновано мнение о том, что наибольшим препятствием для реализации инклюзивного образования является неготовность педагогов к работе в новых условиях. Решение проблемы мы видим во внедрении принципиально новых подходов к подготовке будущих специалистов и переподготовке работающих педагогов. А именно: в обновлении содержания учебных дисциплин педагогических вузов; внедрение в учебный план подготовки педагогов отдельных тренингов с целью формирования психологической готовности к работе в инклюзивной среде; использовании традиционных и нетрадиционных технологий при подготовке будущих специалистов для работы с детьми с особыми потребностями. The opinion is substantiated that the greatest obstacle to the implementation of inclusive education is the unpreparedness of teachers to work in new conditions. We see the solution to the problem in the introduction of fundamentally new approaches to the training of future specialists and the retraining of working teachers. Namely: in updating the content of academic disciplines of pedagogical universities; introduction of individual trainings into the curriculum for the preparation of teachers in order to form psychological readiness to work in an inclusive environment; the use of traditional and non-traditional technologies in the preparation of future specialists to work with children with special needs.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, система освіти України, люди з особливими потребами, підготовка педагогів, инклюзивное обучение, система образования Украины, люди с особыми потребностями, подготовка педагогов, inclusive learning, educational system of Ukraine, people with special needs, teacher training
Цитування
Собченко Т. М. Інклюзивне навчання у системі освіти України: теорія і практика / Т. М. Собченко, Н. М. Смолянюк // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 347–352.