РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток резильєнтності дітей та молоді в умовах воєнного стану. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження засвідчив, що у психологічній науці поняття «резильєнтність» пов’язане із поняттям «стрес». Всесвітня організація охорони здоров’я визначає стрес як відчуття перенапруження через життєві проблеми та загрози. Стресові ситуації є важливим чинником впливу на здоров’я людини взагалі та вкрай небезпечні для здоров’я дітей, як найбільш вразливої і незахищеної категорії населеня зокрема, тому актуальним постає завдання розробки ефективних засобів підвищення стресостійкості (резильєнтності) дітей в умовах воєнного стану. Зазначено, що необхідно розвивати резильєнтність у дітей та молоді, яка є ключовою характеристикою, що запобігає переходу стресу на стадію виснаження. The publication examines the development of children's and youth's resilience under martial law. The analysis of scientific literature on the research problem proved that in psychological science the concept of "resilience" is related to the concept of "stress". The World Health Organization defines stress as a feeling of overexertion due to life's problems and threats]. Stressful situations are an important factor affecting human health in general and are extremely dangerous for the health of children, as the most vulnerable and unprotected category of the population in particular, therefore the task of developing effective means of increasing stress resistance (resilience) of children in conditions of war becomes urgent. It is noted that it is necessary to develop resilience in children and youth, which is a key characteristic that prevents the transition of stress to the stage of exhaustion.
Опис
Ключові слова
соціальна сфера, резильєнтність, діти, молодь, воєнний стан, social sphere, resilience, children, youth, martial law
Цитування
Потіхенська О. В. Розвиток потенціалу резильєнтності дітей та молоді в умовах воєнного стану / О. В. Потіхенська, В. В. Костіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 239–243.