Особливості роботи психолога в організаціях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглядаються особливості роботи психолога в підприємствах малого бізнесу, аналізується роль та функції психолога на підприємстві. Доводиться, що в реальному трудовому колективі підприємства існують дві соціально-психологічні структури: формальна і неформальна. Визначається стан психологічного мікроклімату в колективі співвідношенням емоційного, поведінкового і когнітивного компонентів, дуже важливим виявляється емоційно позитивне сприйняття групи. Запропонована система тренінгових занять через використання відповідної діяльності, формуючи рефлексивну позицію особистості, допомагає суб'єкту усвідомити свої способи міжособистісної комунікації. Таким чином відбувається процес удосконалювання комунікативної компетентності особистості. Проведені тренінгові заняття дозволили скоротити дистанцію між учасниками групи, та оптимізувати міжособистісні взаємодії у процесі спільної діяльності, сформували почуття емоційної єдності, усвідомленню себе значущими членами колективу, що сприяло покращенню соіально-психологічного клімату в групах та згуртованості колективу. The peculiarities of the work of a psychologist in small business enterprises are considered in the work, the role and functions of a psychologist at an enterprise are analyzed. It turns out that in the real workforce of the enterprise there are two socio- psychological structures: formal and informal. The state of the psychological microclimate in the team is determined by the ratio of emotional, behavioral and cognitive components, emotionally positive perception of the group is very important. The proposed system of training sessions through the use of appropriate activities, forming a reflective position of the individual, helps the subject to understand their ways of interpersonal communication. Thus there is a process of improving the communicative competence of the individual. The training sessions reduced the distance between group members and optimized interpersonal interactions in the process of joint activities, formed a sense of emotional unity, awareness of important members of the team, which helped improve the social and psychological climate in groups and team cohesion.
Опис
Ключові слова
роль та функції психолога на підприємствах, соціально-психологічний клімат, міжособистісна комунікація, локус-контролю, виробнича інтернальність, тактика вирішення конфліктів, згуртованість колективу, the role and functions of the psychologist in enterprises, socio-psychological climate, interpersonal communication, locus of control, industrial internality, tactics of conflict resolution, team cohesion
Цитування
Катунін М. О. Особливості роботи психолога в організаціях : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / М. О. Катунін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 61 с. : іл., табл.
Колекції