Особливості художнього світовідчуття в малій прозі І. Маслова: оповідання, "вінці"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена особливостям відображення художнього світовідчуття в малій прозі – оповіданнях і «вінцях» – російськомовного українського письменника, лауреата літературних премій Івана Степановича Маслова, життя й доля якого були пов’язані з Харківщиною. Окремі твори І.С. Маслова неодноразово ставали об’єктом вивчення українських учених-літературознавців, проте особливості художнього світосприймання в оповіданнях і «вінцях» І. С. Маслова не були предметом спеціального наукового дослідження. Тому метою статті стає аналіз маловідомих широкому українському читачеві оповідань І. С. Маслова та його «вінців», дослідження їхніх художніх особливостей. Методами дослідження є біографічний, культурно-історичний, порівняльно-історичний, історико-генетичний. У ході дослідження з’ясовано, що І.С. Маслов відчував потребу опанувати смисловий простір образу. Його творам притаманна суперечність стилю. У них поєднані філософічність, метафоризм, психологізм і символізм. Письменник часто звертається до просторіччя, що інтенсивно забарвлює і мову героїв, і авторську мову. У своїх творах письменник звертається до тем кохання, смерті, війни й повоєнного життя, до сьогодення «продажного часу», які проходять крізь увесь творчий шлях І. С. Маслова. Його твори гостро полемічні, стиль переважно автобіографічний, спогади про воєнний і повоєнний побут його самого і його родини – джерело вічних цінностей, як і поняття «чистоти» в його оповіданнях і «вінцях». Мала проза І. С. Маслова дозволяє відчути перебіг часу, що визначає долю людини. Дослідження акцентовано на розкритті трагічних процесів перебудови як докорінного старого побуту, так і зламу суспільних стосунків селян, колгоспників, на минулому перебудови, відгомонах переламної епохи, прикметах часу, отриманні незалежності Україною, житті її людей, їхніх бажань та очікувань. Письменник І. С. Маслов у повсякденному житті природи й людей знаходить своєрідні цінності, створює поетичні описи Слобожанщини та її жителів. Він відзначає щонайменші зміни в природному циклі й житті селян, застосовує особливий підхід до розкриття теми відносин людини й природи, підкреслює спорідненість людини з усім світом і через поетичне зображення природи розкриває суть людського буття. The paper is devoted to the peculiarities of the artistic perception of the world in short prose – stories and “crowns” of the Russian-speaking Ukrainian writer, laureate of literary awards Ivan Stepanovych Maslov, whose life and destiny were associated with Kharkiv Region. Selected works by I. S. Maslov have repeatedly become the object of study of Ukrainian literary scholars. However, the peculiarities of the artistic perception of the world in the stories and “crowns” by I. S. Maslov were not the subject of special research. Therefore, the purpose of the paper is to analyze the little-known stories by I.S. Maslov and his “crowns”, a study of their artistic features. The research methods are biographical, culturalhistorical, comparative-historical, and historical-genetic ones. We found that I. S. Maslov felt the need to master the semantic space of the image, words that intensify the contradiction of the style of his works, in which philosophicity, metaphoricalness, psychologism, symbolism, and vernaculars merged, which intensely colour both the language of the heroes and the author’s language. In his works, the writer refers to the themes of love, death, war and post-war life, to the present “corrupt time”, which run through the entire creative path of the innate storyteller. The works of I. S. Maslov are sharply polemical, his style is mainly autobiographical, his memories of the war and post-war life of himself and his family – a source of eternal values, as well as the concept of “purity” in his stories and “crowns”. The short prose by I. S. Maslov allows feeling the fl ow of time, which determines the fate of a person. The study is focused on revealing the tragic processes of restructuring both the fundamental old way of life and the breakdown of social relations between peasants and collective farmers, on the past of Perestroika, echoes of a turning point, signs of the times, gaining independence of Ukraine, the life of its people, their desires and expectations. I. S. Maslov fi nds unique values in the everyday life of nature and people, creates poetic descriptions of Slobozhanshchyna and its people. He notes the slightest changes in the natural cycle and the life of peasants, applies a special approach to revealing the theme of the relationship between man and nature, emphasizes the relationship of man with the whole world, and reveals the essence of human existence through a poetic image of nature.
Опис
Ключові слова
Іван Степанович Маслов, мала проза, оповідання, «вінці», світовідчуття, Ivan Stepanovych Maslov, short prose, stories, “crowns”, attitude
Цитування
Бакумкіна М. О. Особливості художнього світовідчуття в малій прозі І. Маслова: оповідання, "вінці" / М. О. Бакумкіна // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2020. – Вип. 2 (96). – С. 9–24.