СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ФОРМУВАННЯ ЗГУРТОВАНОГО КОЛЕКТИВУ ПІДЛІТКІВ У ЛІТНЬОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено проблему формування колективу підлітків в умовах літнього оздоровчого табору. Сучасна соціально-педагогічна практика роботи з підлітками в літному таборі потребує вивчення можливостей застосування цілеспрямованої програми з розвитку згуртованості дитячого колективу. Комплекс заходів програми підібрано з урахуванням періоду перебування дітей у таборі й мети кожного з періодів. Для організаційного періоду обрано: збори загону, визначення назви загону, пісні, девізу, щоденне підбиття підсумків табірного дня; трудові справи (чергування в їдальні, благоустрій території, самообслуговування, тощо). В статье исследована проблема формирования коллектива подростков в условиях летнего оздоровительного лагеря. Современная социально-педагогическая практика работы с подростками в летнем лагере требует изучения возможностей применения целенаправленной программы по развитию сплоченности детского коллектива. Комплекс мероприятий программы подобрано с учетом периода пребывания детей в лагере и цели каждого из периодов. Для организационного периода избраны: сборы отряда, определение названия отряда, песни, девиза, ежедневное подведение итогов лагерного дня; трудовые дела (чередование в столовой, благоустройство территории, самообслуживание и т.д.). The article investigates the problem of teenagers' team building in the conditions of summer health camp. Modern social and pedagogical practice of work with teenagers in a summer camp requires studying the possibilities of applying the purposeful program on development of cohesion of children's collective. A set of measures of the program is chosen taking into account the period of stay of children in the camp and the purpose of each of the periods. For the organizational period are chosen: the gathering of the squad, the definition of the name of the squad, song, motto, daily summing up of the camp day; labor affairs (alternation in the dining room, landscaping, self-service, etc.).
Опис
Ключові слова
оздоровчий табор, підлітки, згуртованість, соціально-педагогічна діяльність, соціалізація дитини, студентські роботи, оздоровительный лагерь, подростки, сплоченность, социально-педагогическая деятельность, социализация ребенка, студенческие работы, health camp, teenagers, cohesion, socio-pedagogical activities, socialization of the child, student works
Цитування
Шварц Ю. В. Соціально-педагогічна діяльність з формування згуртованого колективу підлітків у літньому оздоровчому таборі / Ю. В. Шварц // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 120–122.