Щодо визначення предмету доказування у цивільному процесі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті щодо визначення предмету доказування у цивільному процесі досліджено зміст предмета доказування у цивільних справах, проаналізовано категорії «факти» та «обставини». Чинне законодавство України закріпило визначення предмета доказування у широкому значенні, відповідно до якого, мають бути встановлено всі обставини, що допомагають встановити істину щодо конкретної справи і які має бути встановлено при ухваленні судового рішення. In the article on the definition of the subject of proof in civil proceedings, the content of the subject of proof in civil cases was investigated, the categories of "facts" and "circumstances" were analyzed. The current legislation of Ukraine has fixed the definition of the subject of proof in a broad sense, according to which, all the circumstances that help to establish the truth regarding a specific case and which must be established when passing a court decision must be established.
Опис
Ключові слова
Цивільний кодекс України, доказування, цивільний процес, студентські роботи, The Civil Code of Ukraine, subject of proof, civil process, student works
Цитування
Соломонова К. О. Щодо визначення предмету доказування у цивільному процесі / К. О. Соломонова // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 296–298.