КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЧОРНОБИЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДОКУМЕНТАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ПОСТАНОВКА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Чорнобильська катастрофа істотно вплинула на формування суспільної свідомості – української і світової. Цьому сприяли не тільки факти апокаліптичної дійсності, а й численні тексти, насамперед документальні (література non-fiction), де було представлено фактичний матеріал в емоціях та оцінках очевидців, журналістів, письменників. Внаслідок цього в колективній свідомості кожної з націй сформувався свій концепт «Чорнобиль». Чернобыльская катастрофа существенно повлияла на формирование общественного сознания – украинского и мирового. Этому способствовали не только факты апокалиптической действительности, но и многочисленные тексты, прежде всего документальные (литература non-fiction), где были представлены фактический материал в эмоциях и оценках очевидцев, журналистов, писателей. Вследствие этого в коллективном сознании каждой из наций сформировался свой концепт «Чернобыль». The Chernobyl disaster significantly influenced the formation of public consciousness – Ukrainian and world. This was facilitated not only by the facts of apocalyptic reality, but also by numerous texts, primarily documentary (non-fiction literature), where factual material was presented in the emotions and assessments of eyewitnesses, journalists, and writers. As a result, in the collective consciousness of each of the nations, its own concept of "Chernobyl" was formed.
Опис
Ключові слова
Чорнобиль, суспільна свідомість, концепт, література non-fiction, аспірантські роботи, Чернобыль, общественное сознание, литература non-fiction, аспирантские работы, Chernobyl, public consciousness, concept, non-fiction literature, postgraduate work
Цитування
Фурат О. Концептуалізація образу Чорнобиля в українській документальній літературі: постановка лінгвістичної проблеми / О. Фурат // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 193–195.