Педагогічні цінності – основа світогляду С. І. Миропольського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У данній статті визначено і схарактеризовано педагогічні цінності видатного вченого другої половини ХІХ століття С. І. Миропольського : духовність, демократизм, гуманізм, народність, громадянськість. Представлено життєво-професійний шлях педагога, який і зумовив формування поглядів С. І. Миропольського на освітньо-виховні процеси. Підкреслено, що в світоглядній системі педагога чітко простежуються цінності - цілі (відповідальність перед вітчизною, любов до професії), цінності - засоби (відносини, якості, знання, почуття). В данной статье определены и охарактеризованы педагогические ценности выдающегося ученого второй половины XIX века С. И. Миропольский : духовность, демократизм, гуманизм, народность, гражданственность. Представлен жизненно-профессиональный путь педагога, и обусловлено формирование взглядов С. И. Миропольского на образовательно-воспитательные процессы. Подчеркнуто, что в мировоззренческой системе педагога четко прослеживаются ценности - цели ответственность перед отчизной, любовь к профессии), ценности - средства (отношения, качества, знания, чувства). The theses identify and characterize the pedagogical values ​​of the outstanding scholar the second half of the XIX century S. I. Miropolsky: Spirituality, Democracy, humanism, nationality, games Omadianism. presented vividly - professional way teacher, and conditioned the formation of sights S. I. Miropolsky on educational level - educational processes. It is emphasized that in the world-view system the teacher is clear traceable values - goals (responsibility before selfish, love to profession), values - means (relations, qualities, knowledge, feelings).
Опис
Ключові слова
Миропольський С. І., педагогічні цінності, світогляд, гуманізм, демократизм, духовність, народність, громадськість, Миропольский С. И., педагогические ценности, мировоззрение, гуманизм, демократизм, духовность, народность, общественность, Myropolskyi S. I., pedagogical values, worldview, humanism, democracy, spirituality, national consciousness, civic consciousness
Цитування
Золотухіна С. Т. Педагогічні цінності – основа світогляду С. І. Миропольського / С. Т. Золотухіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 8–12.