Особливості вживання іменників-юкстапозитів у текстах українських замовлянь

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено рівноправні та нерівноправні іменники-юкстапозити в текстах українських замовлянь. Визначено, що у проаналізованих текстах українських замовлянь найчастіше юкстапозити уживаються, якщо замовляння спрямоване до могутньої природної або космологічної, надприродної сили, вони є етновербальними стереотипами українців і виконують передовсім сакральну, магічно-впливову та оберегову функцію. У досліджених текстах українських замовлянь зафіксовано іменники-юкстапозити, що здебільшого застосовуються як звертання до об’єкта, в якого людина просить допомоги, благословення і висловлює пошану до нього, відчуття величі («місяць-князь», «світ-сонечко»). Існують випадки використання іменників-юкстапозитів як другорядних членів речення щодо сакральних об’єктів («Алтир-камінь», «окіян-море», «Ордань-ріка»). The publication examines equal and unequal juxtaposed nouns in the texts of Ukrainian orders. It was determined that in the analyzed texts of Ukrainian orders, juxtapositions are most often used, if the order is directed to a powerful natural or cosmological, supernatural force, they are ethno-verbal stereotypes of Ukrainians and perform primarily a sacred, magical-influential and talismanic function. In the studied texts of Ukrainian orders, it is recorded juxtaposed nouns, which are mostly used as an address to the object to which a person asks for help, blessing and expresses respect for him, a sense of greatness ("moon-prince", "world-sun"). There are cases of using juxtaposed nouns as secondary members of the clause about sacred objects ("Altyr-stone", "ocean-sea", "Ordan-river").
Опис
Ключові слова
мовностилістичні засоби, українські замовляння, українські вербальні обереги, іменники-юкстапозити, linguistic and stylistic devices, Ukrainian orders, Ukrainian verbal charms, juxtaposed nouns
Цитування
Мієнко О. Особливості вживання іменників-юкстапозитів у текстах українських замовлянь / О. Мієнко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 44–51.