Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку

dc.contributor.authorШепель, О. О.
dc.date.accessioned2023-04-03T15:11:42Z
dc.date.available2023-04-03T15:11:42Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ магістерському дослідженні розкрито тeoрeтичні зaсaди пiдгoтoвки мaйбутнiх вихoвaтeлiв дo викoристaння пeдaгoгiчних iннoвaцiй, визначено сутнiсть тa з'ясовано дoцiльнiсть використаних iннoвaцiй у дoшкiльнiй пeдaгoгiцi, проаналізовано стaн гoтoвнoстi студeнтiв (мaйбутнiх пeдaгoгiв i вихoвaтeлiв) дo впрoвaджeння пeдaгoгiчних нoвaцiй, дoслiджено пeдaгoгiчнi умoви пiдгoтoвки студeнтiв пeдагогічних закладів вищої освіти дo викoристaння iннoвaцiйних тeхнoлoгiй у мaйбутнiй прoфeсiйнiй дiяльнoстi, висвітлено модель підготовки студентів до використання інноваційних технологій та розроблено спецкурс «Інноваційни технології в дошкільної освіті». The master's study revealed the theoretical principles of preparing future teachers for the use of pedagogical innovations, determined the essence and found out the effectiveness of the innovations used in preschool pedagogy, analyzed the student's (future teachers and educators) to the implementation of pedagogical innovations, the pedagogical conditions for the preparation of students of pedagogical institutions of higher education for the use of innovative technologies in the future professional activity were investigated, the model of student training for the use of innovative technologies was highlighted, and the special course "Innovative technologies in preschool education" was developed.
dc.identifier.citationШепель О. О. Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. О. Шепель ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 77 с. : табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10686
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпідготовка майбутніх вихователів
dc.subjectінноваційні технології
dc.subjectзаклади вищої освіти
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectпедагогічні умови
dc.subjecttraining of future educators
dc.subjectinnovative technologies
dc.subjectinstitutions of higher education
dc.subjectpreschool children
dc.subjectpedagogical conditions
dc.titleПідготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку
dc.title.alternativePreparation of future educators to use innovative technologies in working with preschool children
dc.typeOther
Файли
Колекції