Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні розкрито тeoрeтичні зaсaди пiдгoтoвки мaйбутнiх вихoвaтeлiв дo викoристaння пeдaгoгiчних iннoвaцiй, визначено сутнiсть тa з'ясовано дoцiльнiсть використаних iннoвaцiй у дoшкiльнiй пeдaгoгiцi, проаналізовано стaн гoтoвнoстi студeнтiв (мaйбутнiх пeдaгoгiв і вихoвaтeлiв) дo впрoвaджeння пeдaгoгiчних нoвaцiй, дoслiджено пeдaгoгiчнi умoви пiдгoтoвки студeнтiв пeдагогічних закладів вищої освіти дo викoристaння iннoвaцiйних тeхнoлoгiй у мaйбутнiй прoфeсiйнiй дiяльнoстi, висвітлено модель підготовки студентів до використання інноваційних технологій та розроблено спецкурс «Інноваційни технології в дошкільної освіті». The master's study revealed the theoretical principles of preparing future teachers for the use of pedagogical innovations, determined the essence and found out the effectiveness of the innovations used in preschool pedagogy, analyzed the student's (future teachers and educators) to the implementation of pedagogical innovations, the pedagogical conditions for the preparation of students of pedagogical institutions of higher education for the use of innovative technologies in the future professional activity were investigated, the model of student training for the use of innovative technologies was highlighted, and the special course "Innovative technologies in preschool education" was developed.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутніх вихователів, інноваційні технології, заклади вищої освіти, діти дошкільного віку, педагогічні умови, training of future educators, innovative technologies, institutions of higher education, preschool children, pedagogical conditions
Цитування
Шепель О. О. Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. О. Шепель ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 77 с. : табл.
Колекції