Реалізація педагогіки партнерства в Новій українській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено реалізацію педагогіки партнерства в Новій українській школі. Концепція «Нова українська школа» започаткувала низку інноваційних підходів до розбудови освітнього середовища, організації освітнього процесу та взаємодії його учасників. Педагогіка партнерства заснована на ідеях гуманізму та дитиноцентризму в освіті. Пріоритетними завданнями Нової української школи є створення позитивної мотивації до навчання, комфортних умов перебування учнів у закладі освіти, освітнього середовища, що стає простором для інтелектуального, фізичного й творчого розвитку. Зазначено, що реалізацію педагогіки партнерства можна розглядати як стратегічну парадигму розвитку українського суспільства в цілому. The article examines the implementation of partnership pedagogy in the New Ukrainian School. The "New Ukrainian School" concept initiated a number of innovative approaches to the development of the educational environment, the organization of the educational process, and the interaction of its participants. Partnership pedagogy is based on the ideas of humanism and child-centered education. The priority tasks of the New Ukrainian School are to create a positive motivation for learning, comfortable conditions for students to stay in an educational institution, an educational environment that becomes a space for intellectual, physical and creative development. It is noted that the implementation of partnership pedagogy can be considered as a strategic paradigm for the development of Ukrainian society as a whole.
Опис
Ключові слова
освітній процес, педагогіка партнерства, дитиноцентризм, Нова українська школа, студентські роботи, educational process, pedagogy of partnership, child-centeredness, New Ukrainian school, student works
Цитування
Жданова В. Реалізація педагогіки партнерства в Новій українській школі / В. Жданова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 19.