ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ I ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всеукраїнський фонд юридичної науки академіка права В. В. Сташиса, Дніпропетровський гуманітарний університет, Національна академія внутрішніх справ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню правових основ взаємодії спеціальних i загальних засад призначення покарання. Розглянуто поняття, ознаки та види загальних засад призначення покарання. Автор аналізує взаємодію спеціальних i загальних засад призначення покарання та визначає напрямки такої взаємодії. Статья посвящена исследованию правовых основ взаимодействия специаль­ных и общих начал назначения наказания. Рассмотрены понятие, признаки и виды общих начал назначения наказания. Автор анализирует взаимодействие специальных и общих начал назначения наказания и определяет направления такого взаимодействия. The article is devoted to research of legal bases of interaction of special and general beginnings of sentencing. Discussed the concept, characteristics and types of general beginnings of sentencing. The author analyzes the interaction of special and general beginnings of sentencing and determine the direction of this interaction.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, взаємодії, призначення покарання, аспірантські роботи, уголовное право, взаимодействия, назначения наказания, аспирантские работы, criminal law, interactions, sentencing, postgraduate work
Цитування
Ворона В. С. Правові основи взаємодії спеціальних і загальних засад призначення покарання / В. С. Ворона // Право і суспільство : наук. журн. / Дніпропетр. гуманіт. ун-т ; [редкол. : Корнієнко М. В. (голов. ред.) та ін.]. – Дніпро : ДГУ, 2017. – № 2. – С. 156–160.