Теорія і практика підвищення кваліфікації вчителів музики в КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації науково обґрунтовано теоретичні аспекти та досвід з організації підвищення кваліфікації вчителів музики КНР та визначено шляхи його творчого використання на теренах України. Зокрема, представлено погляди науковців різних країн на сутність підвищення кваліфікації як педагогічного феномена (підвищення професійної майстерності як окремого педагога, так і всього колективу взагалі; систематичний освітній процес вчителів, який спрямовано на поповнення професійних знань та умінь з метою удосконалення педагогічної діяльності); представлено основні принципи, відповідно до яких відбувається підвищення кваліфікації вчителів (безперервність освіти; інтеграція навчально-пізнавальної та професійної діяльності вчителя; демократизація керування процесом підвищення кваліфікації; активність навчання; індивідуалізація програм курсів підвищення кваліфікації); визначено основні умови, що сприяють ефективній організації курсів підвищення кваліфікації (створення культури спільного навчання; створення контексту школи та визначення потреб вчителів саме цієї школи та регіону; організація курсу підвищення кваліфікації на результатах наукових досліджень; створення динамічної моделі тощо). У дисертації представлено аспекти, на основі яких відбувається оцінювання професійного розвитку вчителів (потреба в професійному розвитку; підтримка професійного розвитку; перешкоди для участі в професійному розвитку); висвітлено основні підходи до організації підвищення кваліфікації в США та країнах Європи. Практичне значення дослідження полягає в тому, що систематизовані теоретичні ідеї й узагальнений практичний досвід щодо організації підвищення кваліфікації вчителів музики КНР можна творчо використовувати в освітньому просторі України. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в процесі розроблення програм педагогічних дисциплін («Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», «Історія педагогіки»), написання підручників, навчальних та навчально-методичних посібників. The dissertation scientifically substantiates theoretical aspects and experience in the organization of professional development of music teachers of the People's Republic of China and defines the ways of its creative use on the territory of Ukraine. In particular, the views of scientists from different countries on the main points of professional development as a pedagogical phenomenon (increasing the professional skills of both individual teachers and the entire team in general; the systematic educational process of teachers, which is aimed at replenishing professional knowledge and skills in order to improve pedagogical activity) are presented. The principles according to which the professional development of teachers takes place are described (continuity of education; integration of the educational, cognitive and professional activities of the teacher; democratization of the management of the professional development process; active learning; individualization of professional development course programs), the basic conditions that contribute to effective organization of advanced training courses (creating a culture of joint learning; creating a school context and determining the needs of teachers of this particular school and region; organizing an advanced training course based on the results of scientific research; creating a dynamic model, etc.). The dissertation presents aspects on the basis of which professional development of teachers is evaluated (call for professional development; professional development support; obstacles to participation in professional development); the main approaches to the organization of teachers’ professional development in the USA and European countries are highlighted. The practical significance of the study is that the systematized theoretical ideas and generalized practical experience regarding the organization of professional development of music teachers of the People's Republic of China can be creatively used in the educational system of Ukraine. The results of the dissertation work can be used in the process of teaching such pedagogical disciplines as "Pedagogy", "Higher School Pedagogy", "Comparative Pedagogy", "History of Pedagogy", writing textbooks, educational and teaching-methodical guides.
Опис
Ключові слова
вчителі музики в Китаї, підвищення кваліфікації, форми підвищення кваліфікації вчителів музики, підготовка вчителів музики, music teachers of China, professional development, forms of professional development of music teachers, music teachers training
Цитування
Чжоу Чженьюй. Теорія і практика підвищення кваліфікації вчителів музики в КНР : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Чжоу Чженьюй ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 196 с.
Колекції