РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ЛЕГКИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вплив казкотерапії на розвиток емоційного інтелекту молодших школярів із легкими інтелектуальними порушеннями. Казкотерапія чудово розвиває творчі здібності дитини, допомагає сформувати самосвідомість та самопізнання. Вона відмінно підходить для розвитку особистості дитини, її соціальної поведінки, допомагає самовизначитись, формулювати адекватну самооцінку, а головне – забезпечує появу емоційно стійкої поведінки дитини. Зазначено, що казкотерапія може допомогти дітям виявити та виразити свої емоції та почуття, а також зрозуміти почуття інших людей. Казки можуть надати дітям зразки правильної поведінки в складних життєвих ситуаціях, допомогти їм навчитися розв'язувати конфлікти та розвивати міжособистісні навички. The publication examines the influence of fairy-tale therapy on the development of emotional intelligence of younger schoolchildren with mild intellectual disabilities. Fairytale therapy perfectly develops a child's creative abilities, helps to form self-awareness and self-knowledge. It is excellent for the development of the child's personality, his social behavior, helps self-determination, formulate adequate self-esteem, and most importantly - ensures the appearance of emotionally stable behavior of the child. It is noted that fairy-tale therapy can help children discover and to express one's emotions and feelings, as well as to understand the feelings of other people. Fairy tales can provide children with examples of correct behavior in difficult life situations, help them learn to resolve conflicts and develop interpersonal skills.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, діти молодшого шкільного віку, інтелектуальні порушення, казкотерапія, emotional intelligence, children of primary school age, intellectual disabilities, fairy-tale therapy
Цитування
Літвінчук А. М. Розвиток емоційного інтелекту у молодших школярів з легкими інтелектуальними порушеннями засобами казкотерапії / А. М. Літвінчук // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 289–291.