ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті досліджено поняття зловживання повноваженнями в адміністративному праві, що є одним із ключових аспектів, який визначає ефективність та легітимність діяльності державних органів. Проте відсутність тлумачення цього поняття створює проблематику основного принципу та підходу щодо діяльності органів державної влади. Запроновано закріпити у чинне законодавство України єдине, уніфіковане поняття зловживання повноваженнями, яке буде сприяти реалізації принципу правової визначеності, продовжувати формувати концепцію добросовісного здійснення особами, органами влади своїх повноважень та буде початком формулювання підходів до протидії зловживання повноважень, задля забезпечення законності у державі. The article examines the concept of abuse of authority in administrative law, which is one of the key aspects that determines the effectiveness and legitimacy of the activities of state bodies. However, the lack of interpretation of this concept creates a problem of the main principle and approach to the activities of state authorities. It is proposed to enshrine in the current legislation of Ukraine a single, unified concept of abuse of power, which will contribute to the implementation of the principle of legal certainty, continue to form the concept of conscientious exercise of powers by individuals and authorities, and will be the beginning of formulating approaches to countering abuse of power, in order to ensure legality in the state.
Опис
Ключові слова
адміністративне право, органи державної влади, зловживання повноваженнями, аспірантські роботи, administrative law, state authorities, abuse of authority, postgraduate works
Цитування
Продайвода В. І. Щодо проблеми поняття зловживання повноваженнями у адміністративному праві / В. І. Продайвода // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 565–567.