Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто педагогіку партнерства. Партнерство в закладі освіти має базуватися на принципах добровільності, рівнозначущості та доповнюваності. Зазначено, що формування взаємовигідних робочих стосунків є одним із провідних чинників забезпечення ефективної співпраці між родиною та школою. Адже саме в сім’ї реалізується одна з найголовніших функцій – соціалізація дитини. Педагогіка партнерства сприяє створенню атмосфери, в якій найкраще розкривається потенціал кожного учня, формується його ініціативність і креативність. А партнерство задовольняє потребу в розумінні суспільної приналежності і соціальної значимості та зменшує рівень стресу, що, зрештою, допомагає інтелекту працювати ефективніше. The publication examines partnership pedagogy. Partnership in an educational institution should be based on the principles of voluntariness, equivalence and complementarity. It is noted that the formation of mutually beneficial working relationships is one of the leading factors in ensuring effective cooperation between the family and school After all, it is in the family that one of the most important functions is realized - the socialization of the child. The pedagogy of partnership contributes to the creation of an atmosphere in which the potential of each student is best revealed, his initiative is formed and creativity. And partnership satisfies the need to understand social belonging and social significance and reduces stress levels, which ultimately helps the intellect to work more efficiently.
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, освітній процес, Нова українська школа, магістерські роботи, pedagogy of partnership, educational process, New Ukrainian school, master's theses
Цитування
Крилова К. Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули Нової української школи / К. Крилова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 63.