Практичні аспекти формування національної самосвідомості дітей молодшого шкільного віку у сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано практичні аспекти формування національної самосвідомості дітей молодшого шкільного віку у сім’ї. Сім'я є першим і найважливішим осередком збереження, застосування і творчого збагачення патріотичної ідеології. Саме у своїй життєдіяльності вона зберігає, як найціннішу культурно-історичну традицію, кровну і духовну єдність з попередніми поколіннями, систему народних уявлень, притаманну всім родинам як осередкам даної нації. Зауважено, що народна мудрість акцентує увагу батьків на тому, що міцна сім'я – первинний осередок народу і нації формується через глибоке пізнання і втілення в життя народної ідеології. The publication analyzes the practical aspects of the formation of national self-awareness children of primary school age in the family. The family is the first and most important center of preservation, application and creative enrichment of patriotic ideology. It is in her life activity that she preserves, as the most valuable cultural and historical tradition, the blood and spiritual unity with previous generations, the system of folk ideas, inherent to all families as centers of this nation. It is noted that folk wisdom emphasizes attention parents on the fact that a strong family is the primary center of the people and the nation is formed through deep knowledge and implementation of national ideology.
Опис
Ключові слова
початкова школа, національна ідентичність, патріотичне виховання, магістерські роботи, Elementary School, national identity, patriotic upbringing, master's work
Цитування
Пушкин І. Практичні аспекти формування національної самосвідомості дітей молодшого шкільного віку у сім’ї / І. Пушкин // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 32.