ПРАВО НА ШЛЮБ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджується природно-правовий зміст права на шлюб. Метою статті є його аналіз і визначення функції держави щодо його гарантування та захисту на різноманітних етапах розвитку суспільства з подальшим прогнозуванням перспектив розвитку шлюбного права. Автор обґрунтовує думку, що право на шлюб належить кожній особі, незалежно від волі держави. Кожна людина має це право незалежно від раси, національності, релігійної належності, сексуальної орієнтації та інших особливостей, які індивідуалізують її. Особа самостійно, своєю волею, незалежно від волі інших осіб приймає рішення щодо вибору форми організації сімейного життя. Завданням держави є створення умов для реалізації людиною свого права на шлюб та надання гарантій його здійснення та захисту. Держава також має забезпечити рівність сімейно-правового статусу всіх осіб, незалежно від того, в якій формі організації сімейного життя вони реалізують своє право на шлюб. Нормативне регулювання шлюбних відносин має здійснюватись на принципах надання більших можливостей для кожної людини, незалежно від її особливостей. Обмежувальні заходи з боку держави в цієї сфері мають бути зведені до мінімуму. The article explores the natural legal essence of the right to marriage. Marriage refers to a voluntary (contractual) form of organization of family life aimed at cohabitation, connected by common life and mutual rights and obligations. The right to marry belongs to every person, regardless of the will of the state. Everyone has this right regardless of race, nationality, religious affiliation, sexual orientation, and other characteristics that individualize a person. A person independently, by his own will, regardless of the will of other persons, decides on the choice of the form of organization of family life. The task of the state is to create conditions for a person to exercise his right to marry and provide guarantees for its implementation and protection. The state must also ensure equality of the family legal status of all persons, regardless of the form in which the organization of family life realizes its right to marriage. Regulatory regulation of marital relations should be based on the principles of granting greater opportunities for each person, regardless of their characteristics. Restrictive measures on the part of the state in this area should be minimized.
Опис
Ключові слова
право на шлюб, сімейно-правовий статус, гарантії держави, договірні форми організації сімейного життя, the right to marriage, family legal status, state guarantees, contractual forms of organization of family life
Цитування
Пономаренко О. М. Право на шлюб: історія, сучасність і перспективи / О. М. Пономаренко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 36. – С. 83–94.