ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВЕЛ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ У ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті досліджено правове регулювання трудових відносин у режимі воєнного стану. Належне правове регулювання таких суспільних відносин як трудові, особливо під час воєнного стану, має важливе значення, оскільки реалізація трудових прав не тільки забезпечує конкретних індивідів суспільства засобами для існування, але і допомагає нашій державі у протистоянні агресорові, шляхом створення суспільних благ, спрямування податків, що забезпечують підтримку економіки держави. The article examines the legal regulation of labor relations under martial law. Proper legal regulation of such social relations as labor, especially during martial law, is of great importance, since the implementation of labor rights not only provides specific individuals of society with means of livelihood, but also helps our state in resisting the aggressor, by creating public goods, directing taxes, that provide support for the state's economy.
Опис
Ключові слова
трудове право, трудові правовідносини, воєнний стан, аспірантські роботи, labor law, labor relations, martial law, postgraduate works
Цитування
Старцев Ю. К. Практичний аспект впровадження новел режиму воєнного стану у правове регулювання трудових відносин / Ю. К. Старцев // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 162–164.