ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР ЯК ЗДОРОВ’ЯТВОРЧОГО ЗАСОБУ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено процес організації та проведення рухливих ігор як здоров’ятворчого засобу дітей молодшого дошкільного віку. Методологічну основу дослідження складають теоретичні положення про діалектичну єдність фізкультурно-оздоровчої та навчально-виховної роботи, соціальну сутність здоров’я і фізичного виховання, психолого-педагогічні концепції розвитку особистості в дошкільному віці. Теоретичну основу дослідження складають державні документи, наукові дослідження відомих вітчизняних та зарубіжних вчених про роль рухливої гри у всебічному розвитку і вихованні малят. Практичне значення роботи полягає в розробці та впровадженні в педагогічний процес закладів дошкільної освіти методичних рекомендацій щодо організації та проведення рухливих ігор як здоров’ятворчого засобу з дітьми молодшого дошкільного віку. Висновки та методичні рекомендації можуть бути використані в практиці суспільної дошкільної освіти, у педагогічному процесі підготовки спеціалістів дошкільного профілю, на курсах післядипломної освіти педагогічних працівників, тощо. The qualification work investigates the process of organising and conducting outdoor games as a health-improving means for children of preschool age. The methodological basis of the study is theoretical provisions on the dialectical unity of physical culture and health and educational work, the social essence of health and physical education, psychological and pedagogical concepts of personality development in preschool age. The theoretical basis of the study is formed by state documents, scientific researches of well-known domestic and foreign scientists on the role of outdoor games in the comprehensive development and education of children. The practical significance of the work lies in the development and implementation of methodological recommendations for organising and conducting outdoor games as a health-improving means with children of primary school age. The conclusions and methodological recommendations can be used in in the practice of public preschool education, in the pedagogical process of training preschool specialists, in postgraduate courses for teachers, etc.
Опис
Ключові слова
фізкультурно-оздоровча робота, фізичне виховання, здоров’ятворчі засоби, рухливі ігри, діти дошкільного віку, physical culture and recreation work, physical education, health-improving means, outdoor games, preschool children
Цитування
Собко Л. М. Організація та проведення рухливих ігор як здоров'ятворчого засобу з дітьми молодшого шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Л. М. Собко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 96 с. : іл., табл. + дод.
Колекції