Засоби формування проєктної культури молодшого школяра

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування проєктної культури в освітньому процесі початкової школи, що надає можливість розвитку здібностей молодших школярів отримувати із вивченої інформації нове знання. У процесі проєктної освіти школяр не лише отримує освіту, але й сам утворює світ, тобто відтворює власне розуміння і бачення світу, і визначає власне місце в ньому. Проєктна освіта дозволяє здійснити персоналізований підхід на основі особистісно-розвивальної технології, сприяючи тим самим реалізації концепції розвитку особистості як носія проєктної культури. The publication examines the formation of a project culture in the educational process of primary school, which provides an opportunity to develop the abilities of younger schoolchildren to obtain new knowledge from the learned information. In the process of project education, the student not only receives education, but also creates the world himself, that is, reproduces his own understanding and vision of the world, and determines his own place in it. Project education allows you to implement a personalized approach based on personal development technology, thus contributing to the realization of the concept of personality development as a carrier of project culture.
Опис
Ключові слова
початкова школа, проєктна культура, проєктна освіта, магістерські роботи, Elementary School, project culture, project education, master's work
Цитування
Ревуцька А. Засоби формування проєктної культури молодшого школяра / А. Ревуцька // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 34.