Актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти майбутніх учителів початкових класів як запорука їхнього професійного зростання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито проблему актуалізації ціннісно-смислових аспектів самоосвіти майбутніх учителів початкових класів як запоруки їхнього професійного зростання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування актуалізації ціннісно-смислових аспектів самоосвіти майбутніх учителів початкових класів та аналіз її впливу на процес професійного зростання майбутніх фахівців. Використано загальнонаукові (аналіз, узагальнення), порівняльнозіставний і прогностичний методи наукового пізнання. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено поняття «ціннісно-смислова спрямованість підготовки майбутніх учителів початкових класів». Зазначено компетенції, що забезпечують спрямованість підготовки сучасного вчителя початкових класів, а саме: усвідомлення ціннісно-смислових аспектів педагогічної діяльності в сучасному суспільстві та соціальної значущості майбутньої професії, володіння мотивацією щодо організації професійної діяльності; використання різних засобів професійного самопізнання і саморозвитку; вміння проєктувати індивідуальний маршрут у педагогічній освіті; володіння способами вдосконалення професійних знань, умінь та навичок шляхом використання можливостей інформаційного середовища закладу освіти, регіону, області, країни; володіння способами розв’язання різних завдань виховання та духовно-морального розвитку особистості учнів тощо. Визначено особистісно-педагогічні цінності, в яких відображено цілі, мотиви, ідеали, установки діяльності вчителя початкових класів та його педагогічна культура: позитивне сприйняття себе як педагога і ціннісне ставлення до себе як до самоцінності; гуманістична позиція щодо дітей; потреба в особистісній і професійній самореалізації; здатність до самоосвіти, особистісної оцінки власного життєвого досвіду; потреба в індивідуально-творчому саморозвитку; володіння способами професійно-особистісного становлення; здатність коригувати умови та обставини професійно-особистісного саморозвитку; емоційно-вольова саморегуляція тощо. Доведено, що у процесі практичної підготовки студентів для актуалізації ціннісно-смислових аспектів самоосвіти доцільно використовувати технологію самопроєктування як засіб професійно-особистісного становлення майбутніх педагогів. The article reveals the problem of actualization of value-semantic aspects of self-education of future primary school teachers as a guarantee of their professional growth. The purpose of the research is the theoretical substantiation of actualization of value-semantic aspects of self-education of future primary school teachers and analysis of its influence on the process of professional growth of future specialists. General scientific (analysis, generalization), comparative and prognostic methods of scientific cognition are used. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the concept of «value-semantic orientation of training future primary school teachers» is defined. The competencies that provide the direction of training a modern primary school teacher are indicated: awareness of the value-semantic aspects of pedagogical activity in modern society; awareness of the social significance of the future profession, motivation to carry out professional activities; use of various means of professional self-knowledge and self-development; ability to design an individual route in pedagogical education; possession of ways to improve professional knowledge, skills and abilities by using the information environment of the educational institution, region, region, country; mastery of ways to solve various problems of education and spiritual and moral development of students, etc. Personal-pedagogical values are determined, which reflect the goals, motives, ideals, attitudes of the primary school teacher and his pedagogical culture: positive perception of oneself as a teacher and value attitude to oneself as self-worth; humanistic position on children; the need for personal and professional self-realization; ability to self-education, personal assessment of one's own life experience; the need for individual and creative self-development; mastery of ways of professional and personal development; ability to adjust the conditions and circumstances of professional and personal self-development; emotional and volitional self-regulation, etc. It is proved that in the process of practical training of students for actualization of value-semantic aspects of self-education it is expedient to use the technology of self-design as a means of professional and personal development of future teachers.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі, початкові класи, самоосвіта, ціннісно-смислові аспекти, практична підготовка, оптимізація, рефлексія, future teachers, primary school, self-education, value-semantic aspects, practical training, optimization, reflection
Цитування
Небитова І. А. Актуалізація ціннісно-смислових аспектів самоосвіти майбутніх учителів початкових класів як запорука їхнього професійного зростання / І. А. Небитова // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 50. – С. 145–154. – DOI: 10.34142/23128046.2021.50.13