Розробка дидактичного забезпечення для навчання школярів основ графічного дизайну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто зміст навчання вибіркового модуля «Графічний дизайн» в 10-11 класі загальноосвітньої школи, визначення змісту навчання, наповненості вибіркового модуля «Графічний дизайн». Представлено поурочне планування, предметні та ключові компетентності до уроків, розроблено й впроваджено у освітню практику комплект уроків, його змістовне наповнення, приклади тестових завдань для оцінювання знань з основ графічного дизайну. The qualifying work considers the content of the elective module "Graphic Design" in grades 10-11 of secondary school, determining the content of education, the content of the elective module "Graphic Design". Lesson planning, subject and key competencies for lessons are presented, a set of lessons, its content, examples of test tasks for assessing basic knowledge are developed and implemented in educational practice. graphic design.
Опис
Ключові слова
графічний дизайн, графічний редактор, графічний дизайн у поліграфії, основи дизайну, графічна культура, реклама, теорія кольору, колористика, зміст навчання, мета і завдання, старша школа, graphic design, graphic editor, graphic design in printing, basics of design, graphic culture, advertising, color theory, coloring, learning content, purpose and objectives, high school
Цитування
Исмайилова А. Розробка дидактичного забезпечення для навчання школярів основ графічного дизайну : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014. Середня освіта (Інформатика) / А. Исмайилова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 86 с. ; іл. + дод.
Колекції