Розвиток культури прийняття управлінських рішень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено теоретичні засади процесу прийняття управлінських рішень: їх сутність і класифікацію, технологію прийняття, оптимальні шляхи підвищення їх ефективності, основні чинники, які необхідно враховувати в процесі прийняття управлінських рішень. У практичному розділі проведено комплексний аналіз якості прийнятих управлінських рішень, систематизовано результати, на підставі яких розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення культури прийняття управлінських рішень. The paper highlights the theoretical foundations of the managerial decision making process: their essence and classification, technology of decision-making, optimal ways to improve their efficiency, the main factors that must be considered in the process of making managerial decisions. In the practical section the complex analysis of quality of the accepted administrative decisions is carried out, results are systematized on the basis of which the complex-target program on perfection of culture of acceptance of administrative decisions is developed.
Опис
Ключові слова
управлінські рішення, культура, керівники, розвиток, технологія прийняття управлінського рішення, managerial decisions, culture, manager, development, technology of managerial decision-making
Цитування
Мілохін К. В. Розвиток культури прийняття управлінських рішень : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / К. В. Мілохін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 64 с. : табл. + дод.
Колекції