ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття містить огляд думок провідних вітчизняних і зарубіжних вчених про значення довільної регуляції в розвитку вищих психічних функцій, в тому числі підкреслена роль регуляторної функції в навчально-пізнавальній діяльності дітей молодшого шкільного віку. Розкрито склад та характеристику кожного компоненту довільної регуляції як набору виконавчих функцій, включаючи вибіркову увагу, робочу пам'ять, гальмування. Зібрані в єдину добірку наявні на даний момент педагогічні, психологічні та нейропсихологічні діагностичні методики по оцінці виконавчих функцій дітей молодшого шкільного віку, представлені в працях відомих дослідників. Статья содержит обзор мнений ведущих отечественных и зарубежных ученых о значении произвольной регуляции в развитии высших психических функций, в том числе подчеркнута роль регуляторной функции в учебно-познавательной деятельности детей младшего школьного возраста. Раскрыто состав и характеристику каждого компонента произвольной регуляции как набора исполнительных функций, включая выборочное внимание, рабочую память, торможения. Собраны в единую подборку имеющиеся на данный момент педагогические, психологические и нейропсихологические диагностические методики по оценке исполнительных функций детей младшего школьного возраста, представленные в трудах известных исследователей.The article contains an overview of the opinions of leading domestic and foreign scientists on the importance of voluntary regulation in the development of higher mental functions, including the emphasis on the role of the regulatory function in the educational and cognitive activity of children of primary school age. The composition and characteristics of each component of voluntary regulation as a set of executive functions, including selective attention, working memory, inhibition, are disclosed. Collected in a single collection are currently available pedagogical, psychological and neuropsychological diagnostic methods for assessing the executive functions of children of primary school age, presented in the works of famous researchers.
Опис
Ключові слова
навчально-пізнавальна діяльність, довільна регуляція, молодший шкільний вік, діагностичні методики, вибіркова увага, робоча пам'ять, гальмування, учебно-познавательная деятельность, произвольная регуляция, младший школьный возраст, диагностические методики, выборочное внимание, рабочая память, торможения, educational and cognitive activity, voluntary regulation, junior school age, diagnostic techniques, selective attention, working memory, braking
Цитування
Зіновьєва О. В. Діагностика розвитку довільної регуляції навчально-пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку / О. В. Зіновьєва // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 126–132.