Функціональний діапозон займенників хтось, щось у вираженні категорії означеності / неозначеності в текстах суспілно-політичного дискурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
У статті викладено аналіз неозначених суб­стантивних займенників ХТОСЬ, ЩОСЬ як виражальних засобів категорії означеності/неозначеності в українській мові. Виявлено специфіку семантичного оформлення цих прономінативів у текстах суспільно-політичного дискурсу та проаналізовано їх потенціал в оформленні категорійних значень як неозначеності, так і означеності. В статье изложен анализ неопределенных субстантивных местоимений КТО, ЧТО-ТО как выразительных средств категории означености / неозначености в украинском языке. Выявлена специфика семантического оформления этих прономинативив в текстах общественно-политического дискурса и проанализированы их потенциал в оформлении категорийных значений как неозначености, так и означености.Тhe article presents an analysis of indefinite substantive pronouns of the Who, Something, as expressive means of the category of significance / non-designation in the Ukrainian language. The specificity of the semantic design of these distinctive in the texts of the socio-political discourse is revealed and their potential in the design of categorical meanings of both unmarked and signifiedness is analyzed.
Опис
Ключові слова
категорія означеності, категорiя неозначеності, неозначені займенники, функціонально-семантичне поле, суспільно-політичний дискурс, категория означености, категория неозначености, неопределенные местоимения, функционально-семантическое поле, общественно-политический дискурс, category of nobility, category of insignificance, indefinite pronouns, functional semantic field, social and political discourse
Цитування
Лабетова В. М. Функціональний діапозон займенників хтось, щось у вираженні категорії означеності / неозначеності в текстах суспілно-політичного дискурсу / В. М. Лабетова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія : зб. наук. пр. – Одеса : МГУ, 2017. – № 31, т. 1. – С. 45–47.