Теоретичні питання морального виховання школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто моральне виховання школярів. Процес морального виховання ґрунтується таких на принципах, як: цілеспрямованість виховання; обов’язковий зв’язок виховання з життям; єдність свідомості та поведінки у вихованні; виховання особистості в колективі; індивідуальний підхід до учнів у вихованні; виховання у праці; комплексний підхід до виховання ґрунтується на діалектичній взаємозалежності педагогічних явищ і процесів; принцип системності, послідовності й наступності у вихованні; поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього; єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості. The article deals with the moral education of schoolchildren. The process of moral education is based on such principles as: purposefulness of education; obligatory connection of education with life; unity of consciousness and behavior in education; education of the individual in collective; individual approach to students in education; education in work; an integrated approach to education is based on the dialectical interdependence of pedagogical phenomena and processes; the principle of consistency, consistency and continuity in education; a combination of respect for the individual pupil with reasonable demands on him; unity of pedagogical requirements school, family and community.
Опис
Ключові слова
моральне виховання, молодші школярі, moral education, junior schoolchildren
Цитування
Овчарова Д. Теоретичні питання морального виховання школярів / Д. Овчарова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 13.