ОРГАНІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ МАТЕМАТКИ В 5-х КЛАСАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто важливість дидактичних ігор на уроках математики в 5 класах Нової української школи та їх впровадження в освітній процес. Описано структурні складові дидактичної гри, а також висвітлено актуальність даного методу та ігрових елементів. У статті аргументована необхідність вдумливого ставлення до проблеми використання ігор у навчанні та формуванні пізнавальних інтересів учнів середніх класів.These examine the importance of didactic games in mathematics lessons in year 5 of a New Ukrainian school as well as their implementation in the educational process. There are structural components of the didactic game described in the these, as well as the relevance of this method and game elements are highlighted in the text. The article covers some arguments about the need of a thoughtful attitude to the problem of using games in education and formation of cognitive interests of secondary school students.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, дидактичні ігри, методи і форми навчання, навчальні ігри, New Ukrainian School, didactic games, teaching methods and forms, educational games
Цитування
Сіра І. Т. Організація дидактичних ігор на уроках математики у 5-х класах Нової української школи / І. Т. Сіра, Н. О. Цяцька // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 94–96.