ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в тому, щоб сприяти формуванню здатності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти розв’язувати комплексні проблеми в галузі вищої професійної освіти, що передбачає переосмислення й набуття цілісних знань з історії, філософії освіти, педагогіки, методики, формування практичних умінь і навичок організації освітнього процесу в ЗВО, загальної й академічної культури. Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы способствовать формированию способности соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования решать комплексные проблемы в области высшего профессионального образования, предполагает переосмысление и приобретения целостных знаний по истории, философии образования, педагогики, методики, формирование практических умений и навыков организации образовательного процесса в ЗВО, общей и академической культуры. The purpose of studying a discipline is to contribute to the formation of the ability of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education to solve complex problems in the field of higher professional education, involves rethinking and acquiring holistic knowledge of history, philosophy of education, pedagogy, methodology, the formation of practical skills and the skills of organizing the educational process in ZVO, general and academic culture.
Опис
Ключові слова
семінарські заняття, організація позааудиторної самостійної роботи, підсумкова атестація, здобувачі вищої освіти, вища школа, розвиток вищої освіти в Україні, методи навчання, форми навчання, семинарские занятия, организация внеаудиторной самостоятельной работы, итоговая аттестация, соискатели высшего образования, высшая школа, развитие высшего образования в Украине, методы обучения, формы обучения, seminars, organization of extracurricular independent work, final certification, higher education applicants, high school, development of higher education in Ukraine, teaching methods, forms of training
Цитування
Зеленська Л. Д. Теорія та методика викладання у вищій школі : метод. рек. до самост. роботи з навч. дисципліни для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищої освіти / Л. Д. Зеленська, С. Т. Золотухіна, В. В. Ворожбіт-Горбатюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 45 с.