РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ МЕТОДОЛОГІЇ МАТЕМАТИКИ У РОЗРОБЦІ ЗАДАЧ

dc.contributor.authorВойтов, Є. П.
dc.date.accessioned2024-02-27T15:48:33Z
dc.date.available2024-02-27T15:48:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена вивченню та дослідженню актуальної проблеми в галузі методики навчання математики в середній школі. У розділі 1 «Теоретичні аспекти проблеми дослідження» проведено аналіз наукових досліджень та практично орієнтованих методів навчання, що застосовуються у шкільному курсі математики. Вивчено математичне моделювання як ефективний метод реалізації змістової лінії у розробці задач з алгебри, а також розглянуто систему задач як засіб реалізації методології математики у розробці завдань для шкільного курсу алгебри. У розділі 2 «Методика реалізації змістової лінії методології математики у розробці задач» представлено модель розвитку в учнів основної школи вмінь математичного моделювання при вирішенні навчальних завдань. Детально описано методику реалізації змістових ліній, таких як «Вирази і перетворення над ними», «Рівняння і нерівності» та «Функції та їх графіки». Кожна методика розглядається як окремий етап у розвитку математичних навичок та знань учнів. Висновки до обох розділів надають змогу узагальнити та підсумувати отримані результати дослідження. Робота відкриває нові перспективи для вдосконалення методики викладання математики та розробки завдань з алгебри для основної школи, а також підкреслює важливість впровадження математичного моделювання для підвищення ефективності навчання. The qualification work is dedicated to the study and research of the actual problem in the field of teaching methods of mathematics in secondary school. Chapter 1 «Theoretical Aspects of the Research Problem» analyzes scientific research and practically oriented teaching methods used in the school mathematics course. Mathematical modeling was studied as an effective method of implementing the content line in the development of problems from algebra, and the system of problems was considered as a means of implementing the methodology of mathematics in the development of problems for the school algebra course. Chapter 2 «Methodology for the implementation of the content line of the mathematics methodology in the development of problems» presents a model for the development of elementary school students’ mathematical modeling skills when solving educational tasks. The method of implementing content lines such as «Expressions and transformations over them», «Equations and inequalities» and «Functions and their graphs» is described in detail. Each technique is considered as a separate stage in the development of students’ mathematical skills and knowledge. Conclusions to both chapters make it possible to generalize and summarize the obtained research results. The work opens up new perspectives for improving the methodology of teaching mathematics and developing algebra tasks for primary school, and also emphasizes the importance of implementing mathematical modeling to increase the effectiveness of teaching.
dc.identifier.citationВойтов Є. П. Реалізація змістової лінії методології математики у розробці задач : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Є. П. Войтов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 80 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14148
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectзмістові лінії
dc.subjectметодика викладання математики
dc.subjectприкладна спрямованість шкільного курсу математики
dc.subjectприкладна задача
dc.subjectматематична модель
dc.subjectcontent lines
dc.subjectmathematics teaching methodology
dc.subjectapplied orientation of the school mathematics course
dc.subjectapplied problem
dc.subjectmathematical model
dc.titleРЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ МЕТОДОЛОГІЇ МАТЕМАТИКИ У РОЗРОБЦІ ЗАДАЧ
dc.title.alternativeIMPLEMENTATION OF THE CONTENT LINE OF MATHEMATICS METHODOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF TASKS
dc.typeOther
Файли
Колекції