РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ МЕТОДОЛОГІЇ МАТЕМАТИКИ У РОЗРОБЦІ ЗАДАЧ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню та дослідженню актуальної проблеми в галузі методики навчання математики в середній школі. У розділі 1 «Теоретичні аспекти проблеми дослідження» проведено аналіз наукових досліджень та практично орієнтованих методів навчання, що застосовуються у шкільному курсі математики. Вивчено математичне моделювання як ефективний метод реалізації змістової лінії у розробці задач з алгебри, а також розглянуто систему задач як засіб реалізації методології математики у розробці завдань для шкільного курсу алгебри. У розділі 2 «Методика реалізації змістової лінії методології математики у розробці задач» представлено модель розвитку в учнів основної школи вмінь математичного моделювання при вирішенні навчальних завдань. Детально описано методику реалізації змістових ліній, таких як «Вирази і перетворення над ними», «Рівняння і нерівності» та «Функції та їх графіки». Кожна методика розглядається як окремий етап у розвитку математичних навичок та знань учнів. Висновки до обох розділів надають змогу узагальнити та підсумувати отримані результати дослідження. Робота відкриває нові перспективи для вдосконалення методики викладання математики та розробки завдань з алгебри для основної школи, а також підкреслює важливість впровадження математичного моделювання для підвищення ефективності навчання. The qualification work is dedicated to the study and research of the actual problem in the field of teaching methods of mathematics in secondary school. Chapter 1 «Theoretical Aspects of the Research Problem» analyzes scientific research and practically oriented teaching methods used in the school mathematics course. Mathematical modeling was studied as an effective method of implementing the content line in the development of problems from algebra, and the system of problems was considered as a means of implementing the methodology of mathematics in the development of problems for the school algebra course. Chapter 2 «Methodology for the implementation of the content line of the mathematics methodology in the development of problems» presents a model for the development of elementary school students’ mathematical modeling skills when solving educational tasks. The method of implementing content lines such as «Expressions and transformations over them», «Equations and inequalities» and «Functions and their graphs» is described in detail. Each technique is considered as a separate stage in the development of students’ mathematical skills and knowledge. Conclusions to both chapters make it possible to generalize and summarize the obtained research results. The work opens up new perspectives for improving the methodology of teaching mathematics and developing algebra tasks for primary school, and also emphasizes the importance of implementing mathematical modeling to increase the effectiveness of teaching.
Опис
Ключові слова
змістові лінії, методика викладання математики, прикладна спрямованість шкільного курсу математики, прикладна задача, математична модель, content lines, mathematics teaching methodology, applied orientation of the school mathematics course, applied problem, mathematical model
Цитування
Войтов Є. П. Реалізація змістової лінії методології математики у розробці задач : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Є. П. Войтов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 80 с. : іл., табл. + дод.
Колекції