ГРА, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ПЛАВЦІВ-ПІДВОДНИКІВ 12-15 РОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Соціально-педагогічне значення спрямованого використання засобів фізичної культури в підлітковому віці полягає в створенні фундаменту гармонічного фізичного розвитку, зміцненні здоров'я, фізкультурного виховання, накопичення передумов для успішного оволодіння виробничо-трудовими, військовими й іншими спеціальними руховими діями. Також, має підтримуватися поточна фізична й розумова працездатність, що забезпечує успішність у навчальних заняттях, а в перспективі - ефективність будь-якої суспільно-корисної діяльності [2, 3, 7, 8]. Заняття водними видами спорту зміцнює здоров'я й формує гармонійно розвинену особистість. От чому так важливо, щоб дитину, підлітка з раннього віку приваблювала не просто фізична активність, але ще й зміст самого процесу занять спортом. Задля цього, у водних видах спорту досить вдало застосовується практичний матеріал з інших видів спорту, наприклад, рухливі та спортивні ігри [6]. Купання, ігри на воді, біля води, плавання сприяють всебічному фізичному розвитку дитини, підлітка. Взагалі, юним спортсменам, дітям більше властива динаміка, де під час фізичного навантаження чергуються напруга й розслаблення різних м'язів, що збільшує їхню працездатність і силу [1]. Тому, застосування такої спортивної гри такої, як баскетбол, може мати досить значне практичне значення під час навіть професійної підготовки. The socio-pedagogical significance of the directed use of physical culture means in adolescence consists in creating a foundation for harmonious physical development, strengthening health, physical education, accumulating prerequisites for successful mastering of industrial, labor, military and other special motor actions. Also, the current physical and mental capacity must be maintained, which ensures success in educational classes, and in the future - the effectiveness of any socially useful activity [2, 3, 7, 8]. Practicing water sports strengthens health and forms a harmoniously developed personality. That is why it is so important that a child, a teenager from an early age is attracted not only to physical activity, but also to the content of the very process of playing sports. For this purpose, practical material from other types of sports, for example, moving and sports games, is quite successfully used in water sports [6]. Bathing, playing on the water, near the water, swimming contribute to the comprehensive physical development of the child and teenager. In general, young athletes and children are more likely to have a dynamic where during physical activity, tension and relaxation of various muscles alternate, which increases their performance and strength [1]. Therefore, the use of such a sports game as basketball can have a significant practical value even during professional training.
Опис
Ключові слова
ігровий метод, юні спортсмени, підводний спорт, спосіб плавання брас, game method, young athletes, underwater sports, method of breaststroke swimming
Цитування
Захаров О. Гра, як ефективний засіб підготовки плавців-підводників 12-15 років / О. Захаров // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 67–69.