ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто організація дистанційного навчання хімії для дітей з особливими освітніми потребами та необхідність розробки нових методичних рекомендацій з урахуванням усієї специфіки цього предмету. Метою дослідження є аналіз організації дистанційного навчання хімії в інклюзивному середовищі в закладах загальної середньої освіти. Онлайн-сервіси, програми та платформи, значно полегшують вивчення навчального матеріалу дітьми з особливими освітніми потребами. Онлайн-сервіси дозволяють віртуально бути присутніми на занятті, брати участь в обговоренні питань, повноцінно виконувати лабораторні роботи а головне – соціально адаптуватись, відчувати впевненість у своїх силах. В статье рассмотрена организация дистанционного обучения химии для детей с особыми образовательными потребностями и необходимость разработки новых методических рекомендаций с учетом всей специфики этого предмета. Целью исследования является анализ организации дистанционного обучения химии в инклюзивной среде в учреждениях общего среднего образования. Онлайн-сервисы, программы и платформы, значительно облегчают изучение учебного материала детьми с особыми образовательными потребностями. Онлайн-сервисы позволяют виртуально присутствовать на занятии, участвовать в обсуждении вопросов, полноценно выполнять лабораторные работы, а главное – социально адаптироваться, чувствовать уверенность в своих силах. The article considers the organization of distance learning of chemistry for children with special educational needs and the need to develop new guidelines taking into account all the specifics of this subject. The aim of the study is to analyze the organization of distance learning of chemistry in an inclusive environment in general secondary education. Online services, programs and platforms greatly facilitate the study of educational material by children with special educational needs. Online services allow you to be virtually present in class, to participate in discussions, to fully perform laboratory work and most importantly – to socially adapt, to feel confident.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, інклюзивне навчання, викладання хімії, аспірантські роботи, дистанционное обучение, инклюзивное обучение, преподавание химии, аспирантские работы, distance learning, inclusive education, chemistry teaching, postgraduate work
Цитування
Єсікова І. В. Організація дистанційного навчання хімії в умовах інклюзивного середовища закладів загальної середньої освіти / І. В. Єсікова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 24–25.