ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГАРАНТІЙ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті розглянуто гарантії прав працівників на охорону праці. Забезпечення прав пов‘язано із встановленням юридичних гарантій. Спеціальним Законом, що призначений регулювати відносини із реалізації права на безпечні і здорові умови праці в Україні є Закон України «Про охорону праці». Зроблено висновок, що хоча чинний Закон України «Про охорону праці» і приділяє гарантіям права на охорону праці цілий розділ, однак по тексту цього розділу назви статей містять слово не «гарантії», а «права», що є негативним з точки зору теорії і практики і негативно впливає на формування ефективної системи забезпечення права працівників на охорону праці. Закон «Про охорону праці» містить 2 групи гарантій прав працівників на охорону праці: це гарантії, що діють за певним часом та гарантії, що залежать від диференціації праці працівників. The article deals with guarantees of workers' rights to occupational health and safety. The provision of rights is connected with the establishment of legal guarantees. The Law of Ukraine "On Occupational Health and Safety" is a special law designed to regulate relations regarding the implementation of the right to safe and healthy working conditions in Ukraine. It was concluded that although the current Law of Ukraine "On Labor Protection" devotes a whole section to the guarantees of the right to labor protection, however, according to the text of this section, the names of the articles contain the word "rights" and not "guarantees", which is negative from the point of view of theory and practice and has a negative impact on the formation of an effective system for ensuring the right of workers to occupational health and safety. The Law "On Labor Protection" contains 2 groups of guarantees of workers' rights to labor protection: these are guarantees valid for a certain time and guarantees depending on the differentiation of workers' work.
Опис
Ключові слова
трудове право, охорона праці, трудові гарантії, студентські роботи, labor law, labor protection, labor guarantees, student works
Цитування
Гончар А. В. Поняття та види гарантій прав працівників на охорону праці / А. В. Гончар // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 181–183.