Ранкові зустрічі як засіб формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено проблему формування емоційно-ціннісного ставлення до природи в дітей молодшого шкільного віку. Емоційне ставлення – важлива складова світогляду людини, головних життєвих потреб, характеру, свого “Я”. Почуття складають гармонійну єдність з розумінням дійсності, її намірами, і в такій єдності визначають усю соціальну поведінку особистості. Для формування емоційно-ціннісного ставлення важливі як позитивні, так і негативні сторони емоційного сприйняття, емоційного ставлення до тих чи інших явищ. В статье исследована проблема формирования эмоционально-ценностного отношения к природе у детей младшего школьного возраста. Эмоциональное отношение – важная составляющая мировоззрения человека, главных жизненных потребностей, характера, своего "Я". Чувства составляют гармоничное единство с пониманием действительности, ее намерениями, и в таком единстве определяют всю социальное поведение личности. Для формирования эмоционально-ценностного отношения важны как положительные, так и отрицательные стороны эмоционального восприятия, эмоционального отношения к тем или иным явлениям. The article investigates the problem of forming an emotional and value attitude towards nature in children of primary school age. Emotional attitude is an important component of a person's worldview, main life needs, character, self. Feelings form a harmonious unity with the understanding of reality, its intentions, and in this unity determine the whole social behaviour of the individual. Both positive and negative aspects of emotional perception and emotional attitudes towards certain phenomena are important for the formation of emotional value attitudes.
Опис
Ключові слова
природа, учні, початкова школа, емоційно-ціннісне ставлення, студентські роботи, природа, ученики, начальная школа, эмоционально-ценностное отношение, студенческие работы, nature, students, elementary school, emotional and value attitude, student work
Цитування
Гордієнко В. Ранкові зустрічі як засіб формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи в учнів початкової школи / В. Гордієнко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 15.