INFORMATION AND DIGITAL COMPETENCE AS A KEY DEMAND OF MODERN UKRAINIAN EDUCATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Анотація
Nowadays, digitalization in education is a digital transformation that is not a trend but a requirement of the times. Thus, the main task of teaching is the introduction of digital technologies, which provide education improvement, accessibility and efficiency, training the young generation for life in the digital society. Digital technologies are changed, in turn, it requires students and teachers to improve their knowledge, skills and to focus on the development. Information and digital competence in the education process helps teachers to teach the content effectively using the latest means that contribute to the achievement of the best results. With the development of key competencies, as an information and digital one, there is an urgent need to form it in the process of learning. The article is devoted to the problem of analyzing the meaning of the term “information and digital competence” in the conditions of modern Ukrainian education. The purpose of the article is to explore the term “information and digital competence” in scientific and pedagogic literature. To achieve the purpose the general theoretical scientific methods are used such as analysis, synthesis and systematization of researchers’ works as for terms: “competence”, “information competence”, “digital competence”, “information and digital competence”; logical-systemic, problem-targeted, comparative analyses as for theoretical basics of components of information and digital competence. There are some research results. The detailed analysis of terms that are related to the definition “information and digital competence” is made, and the stages of their development are considered. The particular attention is paid to the main competencies for learning. Based on the analysis of scientific and pedagogical literature, we can conclude that the information and digital competence of specialists in various fields is an urgent issue in pedagogical science. Сьогодні, диджиталізації в освіті являє собою цифрову трансформацію, яка є не трендом, а вимогою часу. Таким чином, головним завданням навчання є впровадження цифрових технологій, які забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності у цифровому суспільстві. Цифрові технології змінюються, що в свою чергу потребує від студентів та викладачів вдосконалення своїх знань, вмінь і постійного розвитку. Інформаційно-цифрова компетентність в освітньому процесі допомагає викладачам реалізувати ефективне викладання матеріалу, використовуючи цифрові технології, які сприяють досягненню найкращих результатів. З розвитком ключових компетентностей, а саме інформаційно-цифрової, виникає нагальна потреба− її формування у процесі навчання. Стаття присвячена проблемі аналізу сутності та змісту поняття інформаційно-цифрової компетентності в умовах сучасної української освіти. Метою статті є дослідження поняття «інформаційно-цифрової компетентності» у науково-педагогічній літературі. Для досягнення мети використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз, синтез і систематизація праць авторів із проблеми дослідження поняття «компетентність», «інформаційна компетентність», «цифрова компетентність» та «інформаційно-цифрова компетентність»; логіко-системний, проблемно-цільовий, порівняльний аналіз з метою теоретичного обґрунтування особливостей інформаційноцифрової компетентності. Результати дослідження: у роботі зроблений ретельний аналіз термінів, що стосуються поняття «інформаційно-цифрова компетентність»; описані основні етапи розвитку цих понять; розглянуті та описані найбільш затребувані компетентності для навчання. На основі аналізу науково-педагогічної літератури можна дійти висновку, що інформаційно-цифрова компетентність фахівців різних галузей є нагальним питанням у педагогічній науці.
Опис
Ключові слова
Digital Competence, Information Competence, Key Competence, Students, цифрова компетентність, інформаційна компетентність, ключова компетентність, студенти
Цитування
Chernenko A. Information and Digital Competence as a Key Demand of Modern Ukrainian Education / A. Chernenko // Educational challenges. – 2021. – Vol. 26, Iss. 2. – Pp. 38–51.