Формування готовності майбутніх вихователів до здійснення педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі наведено теоретичне узагальнення й практичне розв’язання проблеми педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічний супровід розвитку дитини з особливими освітніми потребами у ЗДО розглянуто як систему професійної діяльності педагогічних працівників, спрямовану на створення сприятливих психолого-педагогічних умов для збереження і зміцнення здоров’я, успішної освіти і психологічного розвитку дитини в ситуаціях взаємодії з однолітками і дорослими, безперешкодне входження в освітнє середовище закладу дошкільної освіти. Наголошено, що професійність і ефективність педагогічного супроводу дитини залежить насамперед від сформованості готовності вихователя до здійснення такого супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Доведено, що єдність теоретичної та практичної готовності майбутнього вихователя до здійснення педагогічної діяльності, здатність застосовувати певні професійні педагогічні вміння при вирішенні нестандартних проблем у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами забезпечують такі компетентності, як моніторингова, діагностична, змістова, прогностична, проєктувальна, рефлексивна, комунікативна, дослідницька, конфліктологічна. Запропоновано комплекс форм і методів, що сприятимуть формуванню готовності майбутніх вихователів до здійснення педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. The work provides a theoretical generalization and practical solution to the problem of pedagogical support for children with special educational needs. Pedagogical support for the development of a child with special educational needs is considered as a system of professional activities of pedagogical workers aimed at creating favorable psychological and pedagogical conditions for preserving and strengthening health, successful education and psychological development of the child in situations of interaction with peers and adults, unhindered entry in the educational environment of the preschool education institution. It is emphasized that the professionalism and effectiveness of pedagogical support of a child depends primarily on the readiness of the educator to provide such support for children with special educational needs. It has been proven that the unity of the theoretical and practical readiness of the future educator to carry out pedagogical activities, the ability to apply certain professional pedagogical skills when solving non-standard problems in working with children with special educational needs provide such competencies as monitoring, diagnostic, content, prognostic, projective, reflective, communicative, research, conflict. A set of forms and methods is proposed that will contribute to the formation of the readiness of future educators to provide pedagogical support for children with special educational needs.
Опис
Ключові слова
майбутні вихователі, дошкільна освіта, педагогічний супровід, готовність, діти з особливими освітніми потребами, future educators, preschool education, pedagogical support, readiness, children with special educational needs
Цитування
Рибалка О. І. Формування готовності майбутніх вихователів до здійснення педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. І. Рибалка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 85 с. : табл. + дод.
Колекції