ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК ЗАСАДА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Анотація
У публікації проаналізовано правове регулювання праці у сільському господарстві. Сільське господарство – це галузь народного господарства, головною метою якої є забезпечення населення продовольством і отримання сировини для багатьох галузей промисловості. Вказана сфера виробництва є однією з найважливіших, вона представлена практично у всіх країнах. Зазначено, що норми трудового права врегульовують працю таким чином, щоб надати сприятливі можливості для прояву людської сутності, забезпечити раціональний підхід у чергуванні робочого часу та часу відпочинку з належною оплатою праці та одночасно врахувати особливості суб’єкта, що працює, та характер його праці, умови її виконання. The publication analyzes the legal regulation of labor in agriculture. Agriculture is a branch of the national economy, the main purpose of which is to provide the population with food and obtain raw materials for many industries. This area of production is one of the most important, it is represented in almost all countries. It is noted that the norms of labor law regulate work in such a way as to provide favorable opportunities for the manifestation of the human essence, to ensure a rational approach in alternation of working time and rest time with proper remuneration and at the same time take into account the peculiarities of the working subject and the nature of his work, the conditions of its performance.
Опис
Ключові слова
трудове право, правове регулювання, сільське господарство, labor law, legal regulation, agriculture
Цитування
Соломонова К. О. Єдність і диференціація як засада правового регулювання праці у сільському господарстві / К. О. Соломонова // Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Осінні юридичні читання – 2022», Вінниця, 24 листоп. 2022 р. – Вінниця, 2022. – Вип. 32. – С. 511–515.