ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ З ЧИСЛА ВПО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто впровадження технології роботи соціального працівника з використання арт-терапевтичних методів з людьми похилого віку, яке сприяло вирішенню різноманітних питань соціального і психолого-педагогічного характеру. Метою проєкту є покращити якість життя соціально незахищених груп населення, в основному літніх людей, осіб з інвалідністю, бенефіціарів із числа вимушених переселенців – шляхом надання повного комплексу послуг по домашній опіці, надання соціальної та психологічної підтримки, а також підвищення рівня кваліфікації людей, що надають послуги домашньої опіки. Цілями проєкту є надання комплексного пакету послуг, який включає соціально-медичну, санітарно-гігієнічну, побутову допомогу, підтримку членів сім᾽ї та спеціалістів з домашньої опіки, проведення тренінгів та організацію культурно-дозвілєвої діяльності для людей похилого віку шляхом функціонування дозвіллєвої платформи "Здоровенькі були". В статье рассмотрено внедрение технологии работы социального работника по использованию арт-терапевтических методов с пожилыми людьми, которое способствовало решению различных вопросов социального и психолого-педагогического характера. Целью проекта является улучшить качество жизни социально незащищенных групп населения, в основном пожилых людей, лиц с инвалидностью, бенефициаров из числа вынужденных переселенцев – путем предоставления полного комплекса услуг по домашней опеке, оказание социальной и психологической поддержки, а также повышение уровня квалификации людей, предоставляющих услуги домашней опеки. Целями проекта является предоставление комплексного пакета услуг, который включает социально-медицинскую, санитарно-гигиеническую, бытовую помощь, поддержку членов семьи и специалистов по домашней опеке, проведение тренингов и организацию культурно-досуговой деятельности для пожилых людей путем функционирования досуговой платформы "Будьте здоровы ". The article considers the introduction of technology of work of a social worker on the use of art-therapeutic methods with the elderly, which contributed to the solution of various issues of social and psychological-pedagogical nature. The project aims to improve the quality of life of vulnerable groups, mainly the elderly, people with disabilities, beneficiaries of internally displaced persons – by providing a full range of home care services, providing social and psychological support, as well as improving the skills of people providing services home care. The objectives of the project are to provide a comprehensive package of services, which includes socio-medical, sanitary and hygienic, household care, support for family members and professionals with home care, training and organization of cultural and leisure activities for the elderly through the operation of the Leisure Platform "Zdorovenki bili".
Опис
Ключові слова
соціальна робота, люди похилого віку, магістерські роботи, социальная работа, люди пожилого возраста, магистерские работы, social work, elderly, master work's
Цитування
Сех М. І. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку з числа ВПО / М. І. Сех // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 118–119.