ЗНАЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ОРКЕСТРОВОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано формування особистості майбутніх фахівців музичного мистецтва у межах диригентсько-оркестрової освіти. Зазначено, що диригентсько-оркестрова освіта є актуальною і затребуваною сьогоднішнім часом у мистецькому середовищі, вона вимагає відповідної професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва. Диригентсько-оркестрова освіта є необхідним та ефективним чинником професійного розвитку, наступного кар’єрного зростання у сфері мистецької освіти та креативних індустрій. Диригентсько-оркестрові освітні компоненти націлені на виховання та формування основних музично-виконавських знань, умінь та навичок необхідних для майбутніх учителів і викладачів фахових дисциплін, артистів і диригентів, працівників мистецької галузі та керівників творчих колективів різного спрямування. The publication analyzes the formation of the personality of future music specialists within the framework of conducting and orchestral education. It is noted that conducting and orchestral education is relevant and in demand today in the artistic environment, it requires appropriate professional training of future specialists in musical art. Conductor-orchestral education is a necessary and effective factor in professional development, further career growth in the field of art education and creative industries. Conductor-orchestral educational components aimed at education and formation of basic musical and performance knowledge, abilities and skills necessary for future teachers and teachers of professional disciplines, artists and conductors, workers in the art industry and leaders of creative teams of various directions.
Опис
Ключові слова
музична освіта, музичне мистецтво, майбутні фахівці, професійна підготовка, musical education, musical art, future professionals, professional training
Цитування
Жуков В. П. Значення диригентсько-оркестрової освіти у підготовці майбутніх фахівців музичного мистецтва / В. П. Жуков, Д. Є. Маточка // Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі [Електронне видання] : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 13–14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. О. Матвєєвої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 40–43.