Модель ідеального суспільства у творах В. Винниченка «Сонячна машина» та Ол. Гакслі «Прекрасний новий світ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Концепція ідеального суспільства в 20-му столітті була дуже популярною тематикою і протягом цього часу було написано достатньо творів, які нині вважаються світовими бестселерами. Традиційно виділяють три твори : «Прекрасний новий світ» Ол. Гакслі, «1984» Дж. Орвелла та «451 градус за Фаренгейтом» Рея Бредбері, вони є найбільш популярними. Українська література також має гідного представника –«Сонячну машину» В. Винниченка. Усі ці твори пропонують читачу історію про ідеальне суспільство, але їх моделі будуються за дещо різними принципами. Концепция идеального общества в 20-м веке была очень популярной тематикой и в течение этого времени было написано достаточно произведений, которые сейчас считаются мировыми бестселлерами. Традиционно выделяют три произведения : «О дивный новый мир» Ал. Гаксли, «1984» Дж. Оруэлла и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, они являются самыми популярными. Украинская литература также достойного представителя - «Солнечную машину» В. Винниченко. Все эти произведения предлагают читателю историю об идеальном обществе, но их модели строятся по несколько разным принципам. The concept of an ideal society in the 20th century was a very popular subject and during this time enough works were written that are now considered world bestsellers. Traditionally, there are three works: "A wonderful new world" Al. Huxley, J. Orwell's 1984 and Ray Bradbury's 451 degrees Fahrenheit, are the most popular. Ukrainian literature is also a worthy representative - "Solar Machine" V. Vinnichenko. All these works offer the reader a story about an ideal society, but their models are built on several different principles.
Опис
Ключові слова
модель ідеального суспільства, твори, Винниченко В., Гакслі Ол., українська література, утопія, модель идеального общества, произведение, Винниченко В., Гаксли Ал., украинская литература, утопия, model of an ideal society, works, Vinnichenko V., Gaxley Al., Ukrainian Literature, utopia, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Бабець Б. К. Модель ідеального суспільства у творах В. Винниченка «Сонячна машина» та Ол. Гакслі «Прекрасний новий світ» / Б. К. Бабець // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 95–97.