Проблеми рідномовної освіти в творчості Лесі України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено рідномовну освіту в творчості Лесі Українки. Успіхи у навчанні й вихованні дитини пов’язані із широким впровадженням освіти на рідномовній основі. Тільки це є єдино оптимальним шляхом до повної реалізації ідей просвітництва, популяризації наукових знань серед широкого загалу. Леся Українка у своїй творчості гідно продовжила родинну традицію виховання мовно свідомої особистості. Визначено, що Лесю Українку справедливо вважають одним із творців сучасної української літературної мови, оскільки вона дала світові чудові зразки художнього, публіцистичного, наукового ділового, епістолярного стилів мови. У її епістолярній спадщині чимало висловлювань про рідну українську мову, культуру мовлення, які стали крилатими, засвідчують високий лінгвістичний потенціал видатної особистості. The work examines mother tongue education in the work of Lesya Ukrainka. Success in education and upbringing of a child is associated with the wide implementation of education based on the mother tongue. Only this is the only optimal way to fully realize the ideas of enlightenment, popularization of scientific knowledge among the general public. In her work, Lesya Ukrainka worthily continued the family tradition of raising a linguistically conscious personality. It was determined that Lesya Ukrainka is rightly considered one of the creators of the modern Ukrainian literary language, as she gave the world excellent examples of artistic, journalistic, scientific business, epistolary language styles. In her epistolary heritage, there are many statements about the native Ukrainian language and speech culture, which became popular, testify to the high linguistic potential of an outstanding personality.
Опис
Ключові слова
Леся Українка, рідномовна освіта, національно-просвітницька робота, магістерські роботи, Lesya Ukrainka, native language education, national educational work, master's work
Цитування
Куценко Д. Проблеми рідномовної освіти в творчості Лесі Українки / Д. Куценко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 87.