Роман Є. І. Замятіна «Ми»: проблематика і поетика

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проаналізовано роман-антиутопію Є. І. Замятіна «Ми» з точки зору особливостей його проблематики і поетики. Схарактеризовано різні точки зору на антиутопію як літературний жанр та його основні особливості, представлений огляд дослідницьких робіт, присвячених характеристиці різних аспектів досліджуваного твору, висвітлено проблематику замятінського роману та його жанрову специфіку. Другий розділ роботи присвячено характеристиці основних особливостей художньої структури роману, зокрема його хронотопу, а також системи образотворчих засобів. У третьому розділі запропоновано методичні матеріали щодо вивчення роману у школі. Проведене дослідження дозволяє розглядати роман «Ми» як яскравий зразок некласичної прози, у якому трансформовано кілька жанрових різновидів романної моделі. Новаторська структура тексту, його «прошитість» міфами і метафорами символічного типу виявляють характерну для некласичної прози установку на універсалізацію. Підсумовуючи, можна сказати, що, розповідаючи у своєму романі про катастрофічні та складні процеси в сучасному йому суспільстві та людській свідомості, Е. І. Замятін створив свій гіркий міф про подальші шляхи розвитку людської цивілізації. The qualification work analyzed the dystopia novel by E. I. Zamyatin’s “We” from the point of view of the peculiarities of his problematics and poetics. Different points of view on dystopia as a literary genre and its main features are characterized, an overview of research works dedicated to the characteristics of various aspects of the studied work is presented, the problems of Zamyatin`s novel and its genre specificity are highlighted. The second part of the work is devoted to the characteristics of the main features of the novel's artistic structure, in particular, its chronotope, as well as the system of pictorial means. The third chapter offers methodical materials for studying the novel at school. The research allows us to consider the novel “We” as a vivid example of non-classical prose, in which several genre varieties of the novel model have been transformed. The innovative structure of the text, that “stitched” with myths and metaphors of the symbolic type reveal the attitude towards universalization characteristic of non-classical prose. Summarizing, we can say that, telling in his novel about the catastrophic and complex processes in his contemporary society and human consciousness, E.I . Zamyatin created his bitter myth about the further development of human civilization.
Опис
Ключові слова
роман-антиутопія, Замятін Є. І., художня структура, хронотоп, образотворчі засоби, dystopia novel, Zamyatin E., problematic, poetics, artistic structure, chronotope, pictorial means
Цитування
Кононенко Д. В. Роман Є. І. Замятіна "Ми": проблематика і поетика: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) / Д. В. Кононенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зарубіж. літ. та слов'ян. мов ім. проф. М. Гетманця. – Харків, 2022. – 73 с.
Колекції